Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj 2015 - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Magnus Hansson

Foto: Magnus Hansson

Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj 2015

Med anledning av Våtmarksfondens 20-årsjubileum anordnas en konferens på temat Vattenlandskap i praktiken på Christinehof, Brösarp i Skåne. Konferensen - som innehåller såväl föredrag som exkursioner - vänder sig till alla med intresse för våtmarksfrågor.

2014-12-03

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond har under 20 års tid arbetat för att skapa, restaurera och underhålla våtmarker för naturvården i allmänhet och för fågellivet i synnerhet. I fondens styrelse finns representanter för Svenska Jägareförbundet, Sveriges Ornitologiska Förening, Världsnaturfonden, Lantbrukarnas Riksförbund samt näringslivet.
Initiativet till Våtmarksfondens bildande grundar sig på det faktum att 70 % av de våtmarker som fanns i Sverige i början av 1900-talet har försvunnit genom dikningar och sjösänkningar av jord-och skogsbruksmark samt utbyggnad av tätorterna.
Målsättningen med fondens arbete är att stimulera och stödja markägare till att skapa och/eller restaurera goda våtmarksmiljöer. Att återskapa och bevara våtmarker är en mycket angelägen miljö- och naturvårdsinsats inte minst för den biologiska mångfalden. I ett samhällsperspektiv har våtmarker även kommit att spela en allt större roll som naturliga reningsverk och att ha en buffrande effekt vid stora och plötsliga vattenflöden.
Våtmarksfondens verksamhet består bl.a. i utbildning och information samt rådgivning och ekonomiskt stöd till specifika våtmarksprojekt. Sedan Våtmarksfonden bildades har fonden medverkat till att c:a 700 våtmarker har skapats om en yta på totalt närmare 7 000 ha. Behovet av ökade insatser är dock i det närmaste oändligt.

Program och anmälningsrutiner kommer att läggas ut på Våtmarksfondens m.fl. hemsidor under januari månad 2015.
Vid frågor kontakta generalsekreterare Hans von Essen, 072-218 75 99, info@vatmarksfonden.se
www.vatmarksfonden.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick