Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet agerar för att stoppa EU-kommissionens förslag om blyhagelförbud. Foto Anders Ludvigsson/Mostphotos

Förslaget om blyhagelförbud bryter mot svenska rättsprinciper

EU-kommissionen har omarbetat sitt förslag kring blyförbud i våtmarker. Det nya förslaget, som ska diskuteras i EU den 23 juni, är oacceptabelt. – Förslaget innehåller skrivningar som bryter mot den svenska regeringsformen, säger Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld.

2020-06-12

Svenska Jägareförbundet har granskat EU-kommissionens reviderade förslag till regler för ett utvidgat blyhagelförbund vid våtmarker. Kritiken är blytung
– EU frångår nu grundläggande juridiska principer i en rättsstat. Detta medför att förslaget bryter mot såväl svenska som europeiska lagar. Vi kommer så fort som möjligt skicka en skarp skrivelse till regeringen och förutsätter att detta stoppas, säger Bo Sköld.

Den första delen av kritiken rör vem som har bevisbördan ifall ett brott begås. I Sverige är det åklagaren som ska samla bevis och om bevisen är tillräckliga döms personen. Men det EU föreslår är att en person som har med sig blyhagelammunition in i en våtmark måste kunna bevisa att den inte tänkte använda denna. En helt omvänd bevisbörda.
– I juridiska sammanhang kallas detta oskuldspresumtionen, vilket innebär att man är oskyldig till en domstol har avkunnat dom. Förslaget har med andra ord allvarliga brister och strider alltså mot grundläggande rättigheter och rättsprinciper i såväl svenska som europeiska lagar, säger Ola Wälimaa, förbundsjurist.
Den andra delen rör rättssäkerheten.
– I det reviderade förslaget omfattas alla våtmarker, vattensamlingar, torvbildande marker och mycket annat, samt en buffertzon om 100 meter från dessa. Men eftersom marktyper kan skifta markant på 100 meter från en våtmark är det inte tydligt när man som jägare skulle begå lagbrott.
– Denna flytande definition bryter mot principen om förutsebarhet i lagstiftning och rättstillämpning. Det ska alltså vara tillräckligt tydligt och förståeligt när man bryter mot en lag. Så är inte förslaget skrivet, förklarar Ola Wälimaa.

Förbundet är även kritiskt mot att EU-kommissionens förslag inte respekterar principen om tilldelade befogenheter (det vill säga att unionen endast ska handla inom ramen för de befogenheter som medlemsstaterna har tilldelat den), samt att det finns brister avseende proportionalitetsprincipen (enligt vilken unionens åtgärder till innehåll och form inte får gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen i fördragen).
– Att vi upptäcker och agerar beror på att vi har personal med hög kompetens både i Bryssel och Sverige som fångar upp detta. Tillsammans används sedan deras arbete för att säkerställa att jakten inte påverkas på ett negativt sätt. Detta är ytterligare ett bevis på att förbundet gör stor nytta för sina medlemmar, säger Bo Sköld
– Svenska Jägareförbundet anser vidare att bly i ammunition är en viktig fråga som självklart måste diskuteras på ett konstruktivt sätt så att inte enskilda personer drabbas på ett oacceptabelt sätt, men det innebär inte att vi kan överge grundläggande rättigheter enligt svensk lag, avslutar Bo Sköld.

Kontaktperson: Ola Wälimaa

Tillbaka till överblick