Kritik mot utfodringsförbud - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Regeringen vill införa förbud mot utfodring. Foto Kenneth Johansson

Kritik mot utfodringsförbud

Regeringen har lagt fram ett lagförslag på utfodringsförbud till Lagrådet innan det går till riksdagen. Svenska Jägareförbundet anser att vissa delar måste kompletteras eller göras om. – Trots omfattningen av lagrådsremissen har regeringen inte beaktat alla aspekter. Risken är stor att vi får lika många olika tolkningar som det finns länsstyrelser, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

2021-04-10

Regeringen vill att länsstyrelser ska kunna införa utfodringsförbud. Både om det uppkommit skador, men också i förebyggande syfte. Svenska Jägareförbundet menar att det behövs något slags bevis, exempelvis dokumenterade skador, för att införa en åtgärd som inskränker äganderätten. Trots detta väljer regeringen en lösning där det räcker med upprepade synobservationer för att kunna införa begränsningar.
– Riksdagen har en gång i tiden beslutat att vildsvin ska få finnas i landet. Det regeringen föreslår är att om någon ser vildsvin upprepade gånger så ska man kunna förbjuda utfodring. Det känns lite konstigt att man ska straffa vilt med svält bara för att de finns till, säger Daniel Ligné.
Forskning har också visat att det bästa sättet att minska skador på jordbruksmark av klövvilt är med mer jakt.
– Under vegetationsperioden svälter troligtvis inga vildsvin. De har goda möjligheter att hitta foder även utan utfodring. Att förbjuda utfodring under denna tid lär därför få mycket begränsade effekter på skadorna. Det lär inte heller leda till minskade viltolyckor. Vi vet att trafikolyckorna främst beror på trafikmängd och hastighet, det påverkar vi knappast med utfodringsförbud.
Daniel Ligné menar att det enda sättet att minska skadorna är att sänka stammarna av klövvilt där man har problem. Detta vill han lösa genom bättre samverkan mellan jägare och markägare.
– Regeringen säger i remissen ganska öppet att det är okej att vilt ska få svälta om det finns risk att de gör skada. Detta tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Förbundet är också kritiskt till att utfordringsförbudet kan gälla allt vilt, även fåglar som inte orsakar några skador.
Han menar vidare att de begränsningar som regeringen föreslår är rättsosäkra.
– Det finns en uppenbar risk för att vi får lika många tolkningar på detta som det finns länsstyrelser. Vad innebär ”begränsad tid” och ”begränsat område”? Vi förstår att man inte kan ha några exakta tolkningsmallar eftersom förutsättningarna skiftar över landet. Men detta är alldeles för vagt.
Daniel Ligné har också en viss förståelse för att det kan behövas utfodringsförbud.
– Självklart förstår vi att det kan bli konflikter mellan olika markägare där man inte har samma syn på viltstammarnas storlek. Därför kan det under vissa förutsättningar behövas ett instrument för att kompromissa och hitta lösningar.
– Men vi tror inte att utfodringsförbud är ett universalverktyg som löser alla de problem som regeringen vill lösa, säger Daniel Ligné.
Svenska Jägareförbundet kommer att detaljgranska lagrådsremissen.
– Vi delar dock regeringens och många andra aktörers ambition om att skador på jord- och skogsbruk, samt i viltolyckor behöver minska. Men då ska bör man nog ha ett annat angreppssätt på hur detta ska fungera. Förbud är inte alltid den bästa åtgärden, och myndigheter är inte alltid den som vet bäst, säger Daniel Ligné.

Länk till lagrådsremissen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick