Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Det är bra med en tydlig och långsiktig strategi för hur viltförvaltningen ska genomföras. Foto: Madeleine Lewander

Viktigt med en långsiktig strategi

Naturvårdsverket har beslutat om en ny Viltstrategi. Denna ska gälla till och med 2029.
– I huvudsak är det ett bra dokument, även om det finns en del saker som vi reagerar över, säger Anders Nilsson biträdande riksjaktvårdskonsulent.

2022-04-06

När Naturvårdsverket klubbade sin första Viltstrategi – för sju år sedan – fanns det många frågor kring hur detta dokument skulle användas. Skulle det bli ett styrdokument för myndighetens arbete med jakten? Svaret på den frågan är nog både ja och nej.

– Exempelvis har formuleringar i strategin funnits med i arbetet när nya jakttider togs fram. Dessa satte då en måttstock på att vilt är en resurs som vi ska ta vara på, säger Anders Nilsson.

Den nya Viltstrategin, som ska gälla ända till och med 2029, är omarbetad. Svenska Jägareförbundet har ännu inte hunnit analysera alla delar i denna men tycker spontant att den är bättre och tydligare än den gamla.

– Vi är naturligtvis inte nöjda med allting. Det finns ett antal saker som saknas eller som vi tycker är fel, exempelvis saknas några svåra och jobbiga delar kopplat till jord- och skogsbruk, samt äganderätten.

Bland de saker som är bra finns bland annat regeringens nya uppdrag till verket att det ska främja jakten och viltvården.

– Därtill är det tydligt att myndigheten ska stå upp för den regionala förvaltningen och säkerställa lokal delaktighet. Tyvärr har myndigheten nyligen lämnat ett förslag till regeringen där den vill minska befogenheterna för Viltförvaltningsdelegationerna. Här ser vi att verkets strategi och agerande inte hänger samman, säger Anders Nilsson.

Han understryker betydelsen av en tydlig och långsiktig strategi för hur viltförvaltningen ska genomföras.

– Sedan ser vi fram emot att Naturvårdsverket och regeringen i linje med dokumentet nu tar matchen med EU för att få bort exempelvis förbudet av handel med sälprodukter. Likaså förutsätter vi att förbundet kommer ha en tydlig roll och inflytande inom de fokusområden vilka pekats ut, säger Anders Nilsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick