Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Kommer fjällområdet vara lika tillgängligt i framtiden? Renmarkskommitténs slutsatser kan komma att avgöra detta. Foto Christoffer Rolke/Mostphotos.

Ett misslyckande – direktiven måste ändras

Efter att ny information läckt om Renmarkskommitténs kommande delbetänkande jäser oron och ilskan runt om i Jägarsverige.
– Politikerna i den parlamentariska gruppen verkar enligt uppgift inte kunna enas kring förslaget. Detta är en så allvarlig signal att den måste hanteras, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

Peter Eriksson.

2023-05-18

Enligt läckt information vill utredaren i Renmarkskommittén lägga fram ett delbetänkande i augusti som innehåller förslag om att samebyarna i respektive område ska få upplåta jakten och fisket, andra uppgifter gör gällande att länsstyrelserna ska fortsätta att upplåta jakten och fisket, samt att det krävs mindre störningar för renskötseln för att kunna stänga områden för jakt och fiske. Exakt vad förslaget innehåller är inte offentligt.
– När det kommer ut och sprids uppgifter om innehållet i en utredning skapar detta osäkerhet och oro, samtidigt som det blir omöjligt att föra en faktabaserad diskussion, eftersom väldigt få vet vad som är sant eller falskt, säger Peter Eriksson.

I Renmarkskommittén finns en parlamentarisk grupp, bestående av representanter för riksdagspartierna. Men gruppen sägs vara oenig, vilket komplicerar situationen ytterligare.
Peter Eriksson är noga med att påpeka att förbundets ståndpunkter som fanns med när utredningen startade fortfarande ligger fast (se fakta nedan). Samt att förbundet är noga med att hålla sig partipolitiskt neutralt.
– Svenska Jägareförbundet har haft otaliga möten med olika intressen, organisationer och politiska företrädare. Vi arbetar med frågan varje dag. Det handlar om påverkansarbete, förklaringar, möten, skrivelser och opinionsarbete. Vi lägger stora resurser på detta eftersom fjällfrågan är en av de viktigaste frågorna för våra medlemmar.

En åtgärd har varit att samarbeta brett med såväl jakthundsklubbar som med till exempel Sportfiskarna och LRF. Detta resulterade bland annat i en skrivelse till regeringen där de tre organisationerna krävde att direktiven skulle ändras och att delbetänkandet strykas, det vill säga att hela utredningen skulle levereras på en och samma gång. En hållning som dessutom andra organisationer ställt sig bakom i efterhand. Samarbete och breddade perspektiv anses allmänt vara såväl en framgångs- som hygienfaktorer i komplicerade frågor.
– Nu ser vi att många jägare på sociala medier ännu tydligare visar upp sin oro för framtiden. Oron har funnits hela tiden, men den har ökat markant när man nu börjar se vad slutprodukten kan bli.
– Jag tycker att är bra med ett stort engagemang bland jägarna. Politikerna måste inse att utredningen kanske formellt handlar om jakt och fiske, men den handlar också om människors lika värde och möjligheten för alla svenskar att nyttja en tredjedel av landets yta, säger Peter Eriksson.

Svenska Jägareförbundet vill se en konstruktion som beaktar alla olika intressens tillgång till fjällområdet. Den måste också ha ett brett parlamentariskt stöd, så att eventuella nya regler kan leva under lång tid.
– Jag oroas över att det kan finnas partipolitiskt taktiserande i den parlamentariska gruppen och att det bidragit till att de folkvalda inte lyckats hitta en gemensam hållning. Detta är djupt beklagligt. Politikerna borde fokusera på de stora samhällsaspekterna, det vill säga att vi får regler som är moderna, rättvisa, inte begränsar tillgången utan skapar förutsättningar för samexistens och samverkan.
– Att utredaren lägger fram förslag som inte accepteras av en stor majoritet av riksdagspartierna skulle vara ett stort misslyckande. Alla ser nog var problemet ligger. Direktiven behöver ses över, de är alldeles för snäva för att hitta en fungerande lösning för alla intressen, säger Peter Eriksson.

 

Svenska Jägareförbundets ståndpunkter:

Jakt och fiske på statens mark ska…
• Upplåtas av staten, inte av en yrkesgrupp
Förklaring: Rätten att upplåta jakt och fiske ska precis som på andra ställen i landet vara kopplat till markägandet – inte till en yrkesgrupp.

• Vara enkel att få tillgång till
Förklaring: Småviltjakten ska vara enkel att få tillgång till. Omoderna och otydliga regler som tolkas olika och ger omotiverade avlysningar av jaktområden ska bort.

• Innehålla samma regler för alla som bor i Sverige
Förklaring: Alla fast boende i Sverige ska ha likvärdiga regler för jakt och fiske på statens mark, även om lokalbefolkning kan ges speciella förmåner.

• Inte splittra samhället
Förklaring: Olika möjligheter och rättigheter till jakt och fiske särskiljer människor från varandra. Detta splittrar lokalsamhället, skapar stora konflikter och försvårar samarbete och samexistens.

• Bygga på framtida lösningar – inte historien
Förklaring: Ett modernt samhälle ska bygga på en lagstiftning som tar fasta på dagens och framtidens behov för hela samhället och alla näringar.

 

Tillbaka till överblick