Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: Barbro Nelly / Mostphotos

Replik från Jägareförbundet Mitt Norrland

Jägareförbundet har tagit del av Länsstyrelsen Västernorrlands skrivning efter vår artikel om pågående arbete med nya förvaltningsplaner för björn.

2020-11-25

Det är något svårt att förstå vad som egentligen är den bärande kritiken som har gjort att Länsstyrelsen har replikerat på artikeln, annat än möjligen det förtydligande som görs om att modellen RovQuant inte är en inventering utan ett beräkningsunderlag. Detta är helt korrekt.

 Oavsett det så kvarstår vår kritik mot att nyttja denna modell. Att införa nya modeller och underlag i förvaltningen borde vara bättre förankrat både inom länet och göras tillsammans med angränsande län. Modellen är ny och den pekar på osäkerheter just när det gäller beräkning av björnarna.

I övrigt delar vi Länsstyrelsens syn på dialog och samarbete i detta arbete, där vår artikel är en del av att visa vår ståndpunkt inför fastställande av kommande fem-års planer.

Länsstyrelsen pekar på Jägareförbundet som en viktig aktör vilket vi uppskattar. Vi vill hävda att jägarna är den viktigaste aktören utan vars hjälp myndigheterna skulle stå handfallna i björnförvaltningen. Utan ett fantastiskt arbete med insamlande av björn-obs varje år och spillning de år den inventeringen genomförs skulle vare sig Länsstyrelsen eller björnforskningen ha något underlag att utgå ifrån. Samarbetet och förtroende mellan Jägareförbundet och Länsstyrelsen är kanske därför extra viktigt att slå vakt om.

Jägareförbundet ser fram mot ett konstruktivt arbete med nya förvaltningsplaner för björn och räknar med att Länsstyrelsen tar fasta på sin ambition om verklig dialog och samverkan i denna fråga.

Gun Fahlander, Ordförande Jägareförbundet Mitt Norrland
Sven Norgren, Ledamot Viltförvaltningsdelegationen

Replik från länsstyrelsen:
Länsstyrelsen Västernorrland önskar att en rättelse görs rörande uttalande om björnjakten som publicerades på er hemsida den 2020-11-19. RovQvant är inte en inventeringsmetod utan en beräkningsmodell för att uppskatta och hantera björnar som rör sig över länsgränser. Det är ett av många kunskapsunderlag som vi på länsstyrelsen tittade på i arbetet med licensjaktbeslutet på björn 2020. Björnarna i länet inventeras på samma sätt som i alla andra län med spillningsinventering vart femte år.

Länsstyrelsen strävar efter att, genom våra beslut, förvalta björnstammen utifrån de regionala riktlinjerna och de förvaltningsintervall som finns uppsatta utifrån de kunskapsunderlag som finns tillgängliga. En mer utförlig förklaring för och bakgrunden till årets tilldelning finns i det meddelande som Jägareförbundet fick via er delegat i viltförvaltningsdelegationen den 27 maj 2020 samt i själva beslutet om licensjakt på björn som fattades i år.

Jägarförbundet är en viktig aktör i detta arbete, precis som alla andra intressenter som finns representerade i viltförvaltningsdelegationen. Vi på länsstyrelsen är måna om att lyssna och väga in synpunkter vi får från alla håll. Det är dock viktigt att skilja på roller och ansvar i detta arbete. Viltförvaltningsdelegationens ansvar är att pröva frågan om godkännande av rovdjursförvaltningsplan, där bland annat förvaltningsmål och förvaltningsintervall för björn ingår. Det är länsstyrelsens uppgift att i det dagliga arbetet förvalta flera skyddade arter, bland annat björnen. I det arbetet kan det ingå att, om inga andra lämpliga lösningar än licensjakt eller skyddsjakt är tillämpliga, besluta om eventuell jakt utifrån rådande lagstiftning.

Länsstyrelsens målsättning är att detta arbete ska ske genom samverkan och dialog, där man kanske inte alla gånger är helt överens då olika aktörer har olika uppdrag att förhålla sig till, men att vi ändå kan ha en god saklig dialog och sträva mot ett gemensamt mål - en livskraftig björnstam som kan samexistera med människorna i länet på bästa möjliga sätt.

Berit Högman, Landshövding Västernorrland och Ordförande Viltförvaltningsdelegationen Västernorrlands län
Jenny Lindgren, Enhetschef Miljöanlys och viltförvaltning, Länsstyrelsen Västernorrland

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick