Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Jägareförbundets länsföreningar i norr har lämnat in ett gemensamt remissvar på delbetänkandet om jakt och fiske i renbetesland. Man är mycket kritiskt till innehållet i delbetänkandet. Foto: Malin Liljeholm

Länsföreningarna i norr i gemensamt kritiskt remissvar om fjälljakten

Jägareförbundets tre länsföreningar i norr - Mitt Norrland, Västerbotten och Norrbotten har lämnat in ett gemensamt remissvar om delbetänkandet kring jakt och fiske i renbetesland. Mottagare till svaret var regeringskansliet. Länsföreningarna i norr är skarpa i sin kritik till delbetänkandet och anser att kommitténs arbete behöver avslutas i sin nuvarande form och inte bör ligga till grund för en framtida utredning. Här nedan kan du läsa remissvaret i sin helhet.

2024-06-12

Remissyttrande över delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland SOU 2023:46

Sammanfattning

Jägareförbundet Norrbotten, Jägareförbundet Västerbotten och Jägareförbundet Mitt Norrland (hädanefter benämnda som ”Jägareförbunden i Norr”) anser att den historiska markanvändningen på statens mark ovan odlingsgränsen, på renbetesfjällen, och alla andra markområden där det bedrivs rennäring saknar adekvata faktaunderlag. Bristerna grundar sig i utredarens ovilja att tillföra nödvändiga fakta till utredningen och istället endast fokusera på antaganden och begränsade fakta från Girjas-domen.

 Lagstiftning som rör upplåtelse av jakt- och fiskerättigheter måste beslutas utifrån fakta, inte antaganden, och grundas i konsekvensanalyser som tydligt beskriver hur olika eventuella förslag påverkar utvecklingen inom aktuella områden.

Girjas-domen som utredningen vilar på kan enligt vår mening inte med sina omständigheter, antaganden och avgränsningar ligga till grund för framtida utformning av lagar som rör någon markanvändning vare sig på statlig mark som står i statens omedelbara disposition eller andra områden där det bedrivs rennäring.

Erfarenheterna under perioden sedan Girjas-domens avgörande fram till idag visar tydligt på hur förändrad ’rättighet’ att förfoga över mark påverkat och polariserat det lokala samhället. Jakttider har begränsats och stora områden av samebyns marker har avlysts vilket drabbat svenska jägare och fiskare i allmänhet och lokala jägare och fiskare i synnerhet.

Jägareförbunden i Norr anser att kommitténs direktiv i sin utformning utelämnar förutsättningar för en hållbar och relevant utredning där hela samhället beaktas lika.
Frågan om jakt- och fiskerättigheter kan i nuvarande utredning inte fastställas på ett tillfredsställande sätt.  Jägareförbunden i Norr förespråkar att staten som markägare via länsstyrelserna, som en offentlig aktör under demokratisk kontroll, fortsätter hantera jakt- och fiskeupplåtelserna.

Allmänna synpunkter

Jägareförbunden i Norr har tagit del av och ställer sig bakom remissvaren som Svenska Jägareförbundet lämnat, kritiken mot den bristande historiska beskrivning som Region Norrbotten lyfter samt de äganderättsliga delar som påpekas av Lantbrukarnas Riksförbund.

Synpunkter från Jägareförbunden i Norr

Girjas-domens betydelse i utredningen bör enligt vår syn reduceras och endast beaktas i delar som domen avser, begränsad endast till Girjas sameby rätt i förhållande till staten avseende småviltsjakten på statens mark ovanför odlingsgränsen inom samebyns område. Högsta domstolen har aldrig bedömt, ej heller tagit hänsyn till, andra minoriteter och medborgares rätt till jakt och fiske eftersom dessa inte ingick i tvisten som skulle avgöras inom Girjasmålet.

Utredningens direktiv till skillnad från Högsta domstolens utfall är att klargöra och tillse alla intressen i sin bedömning. Utredningen skulle beakta och bedöma de antaganden och betydelsen av urminneshävd. Tilläggsdirektivets uppdrag var att inhämta nya fakta om andra näringar, medborgares rättigheter och hur utfallet har påverkat samhället som en följd av Girjas-domen. Utredningen har enligt oss inte klarat att leverera sitt uppdrag då de inte kunnat presentera tillräckligt underbyggda underlag enligt tilläggsdirektiven utan enbart klargjort förhållanden utifrån en yrkesgrupp.

Underlaget baseras på ett juridiskt antagande (fr Girjasdomen) och kompletteras med nya juridiska antagande (fr utredningen) i stället för reella konsekvensanalyser, vilket borde innebära att den juridiska grunden sammantaget är för svag. Vi kan därför inte acceptera att utredningens förslag appliceras på andra områden utan att alla intressen beaktas lika vid lagstiftning. Utredaren menar också att en intrångsskyddad rätt att jaga och fiska för samebyarna i Jämtland och Dalarnas län i stort sett är likvärdig med en exklusiv rätt att upplåta sådan rätt till andra. Detta resonemang anser vi vara helt gripet ur luften. 

Utredarens förslag skulle försvaga grunden för den svenska äganderätten, öka konflikter samt försvåra eller helt omöjliggöra en hållbar mark-, jakt- och viltförvaltning för alla inblandade parter. Den idag utbredda och långtgående viltviltvård som aktivt bedrivs av Svenska Jägareförbundets fjällkretsar bygger på frivillighet, lokal kännedom och riskeras därför att helt raseras om jakträtten inte säkerställs för alla boende i Sverige.

Angående kommitténs bedömning av behov av vissa författningsförändringar i avvaktan på en permanent reglering, vidhåller Jägareförbunden i Norr att införande av sådan ändring direkt ska kunna hänföras till av lagvunnen dom.

Inga regleringar utöver detta bör föregå utredningens slutsatser eftersom om förslaget till en ny lagstiftning efter slutredovisning i maj 2025 inte skulle gå igenom, skulle de tillfälliga förändringarna komma att bli permanenta. Konsekvenserna av förslagen måste därför vara ordentligt utredda och redovisade innan ändringar antas.

Utredarens förslag kring lokala föreningar saknar tillräckliga förutsättningar och konsekvensanalyser vilket gör att en sådan lösning inte är tillämpningsbar. Jägareförbunden i Norr avvisar därför förslaget då bildandet av aktiebolag för förvaltningen skulle medföra incitament att maximera intäkter, vilket sannolikt ger oönskade effekter på förvaltningen och direkta negativa effekter på jakten och den svenska viltförvaltningen.

Avslutning

Av erfarenhet har vi sett att Renmarksutredningens arbete har ökat konflikterna på alla plan mellan alla parter och med nuvarande direktiv ser vi ingen möjlighet att vända en sådan negativ utveckling. Utredningen behöver därför ändra sammansättning och den behöver tillföras nya direktiv som tydligare tar ansvar för hela samhället.

Om en ny utredning ska kunna uppnå ett tillfredställande resultat behöver sammansättning och direktiv utformas på ett nyanserat och realistiskt sätt. För detta krävs mer kunskap om den historiska markanvändningen, forskningsbaserade konsekvensanalyser som inkluderar alla intressenter som idag har rättigheter relaterat till jakt och fiske på mark under statens omedelbara disposition.

Jägareförbunden i Norr anser att kommitténs arbete behöver avslutas i sin nuvarande form och att dess resultat mot ovan angivna anledningar inte bör ligga till grund för en framtida utredning. Vi står bakom en ny bred parlamentarisk utredning som tar ansvar för hela samhället och långsiktigt tar ansvar för framtida hållbara lösningar.

Jägareförbundet Norrbotten

Daniel Widman, ordförande
daniel.widmans@gmail.com

Jägareförbundet Västerbotten

Calle Franklin, ordförande
calle@franklin.se

Jägareförbundet Mitt Norrland

Gun Fahlander, ordförande
gun.fahlander@outlook.com

Tillbaka till överblick