Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Genom ett aktivt val att gallra och avverka vintertid kan man tillgängliggöra mycket foder.

Så skapas vilt- och klimatanpassade skogar

Genom att aktivt tänka vilt, variation och klimat när man sköter sina marker, skog som jord, kan vi inte bara få mer foder och bättre produktion utan också möta det framtida klimatet på ett bra sätt. Att aktivt arbeta med åtgärder utanför de ”sedvanliga” åtgärderna kan man skapa fantastiska miljöer med mycket foder och stor variation. Vilket gynnar allt och alla.

2021-12-23

Som ägare till mark har man både ansvar och skyldigheter men framför allt möjligheter att bidra på ett positivt sätt, genom att bruka med eftertanke. Genom att anpassa den vanliga skogsvården och tänka ”vilt” när man gör en skoglig åtgärd, minimeras extra insatser och man skapar mervärden både för viltet, mångfalden och skogsgårdens ekonomi.

De flesta av oss vet hur en produktionsskog med gran ser ut och genom en allt för enformig åtgärdsgång i skogen minskar vi bra livsmiljöer och variationen rejält. Homogena granskogar mellan 15 – 75 år är i praktiken rena viltimpediment och kan på sin höjd erbjuda föda för ekorrar och annat småvilt och som skydd i ungskogsstadiet. All denna areal monokultur av gran kan vi dra bort som potentiella födoplatser för klövviltet. Vilket gör att trycket ökar på övriga marker. Vi måste därför öka andelen tall och inte minst lövet i våra skogar. Mer blandskog för att möta både djuren och naturens behov samt möta det framtida klimatet. För att fortsätta som vi gör nu kommer inte att hålla.  

Lämpliga åtgärder under vintern är att avverka och gallra tall och löv för att öka och styra foderutbudet för klövviltet. Även hare och skogsfågel dra nytta av dessa åtgärder. Kvistar och knoppar från äldre träd har visat sig mer begärliga för viltet än vad yngre träd är. Fäll gärna frötallar i slutet av november och låt dem ligga under vintern, upparbetningen sker sedan på vårkanten. Vårvintern är ofta den tuffaste perioden för viltet och då behövs verkligen denna typ av naturligt foder.  

En klok skogstjänsteman sa en gång till mig; ” Det borde finnas jakttid på tall och den borde sammanfalla med jakttiden på älg”. Ligger väldigt mycket i det, vill vi förändra och förbättra finns alla verktygen.

Gör aktiva val att vid föryngringar, röjningar och gallringar där lövträd sparas före barrträd och då framför allt före gran. Gynna asp, sälg, rönn, alla fruktträd och ädellöv. Debatten om skog och vilt handlar egentligen inte om skador utan om inställning och skogsskötsel. Små enkla insatser som kan ge stora positiva effekter på den så viktiga balansen i våra svenska skogar.

Certifieringssystemet ska ta stor hänsyn till naturvårdsåtgärder som främjar och ökar andelen lövinslag i skogsbruket. Detta gör att variationen ökar vilket också gynnar viltet.

Vi markägare generellt lite dåliga på att ställa krav på företag och entreprenörer som är i skogsbranschen. Genom att vara aktiv som skogsägare kan man styra åtgärderna i brukandet mot de mål man själv har. Stor andel av de privatpersoner som äger skog idag har inte skogen som huvudnäring utan skogen fungerar som rekreation både genom arbetet i skogen och naturupplevelser. Jakten och viltupplevelser är en stor del av detta vilket inte får glömmas bort.

Tillbaka till överblick