Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Viltåkern lockar både insekter, fåglar och klövvilt.

Foto: WildMedia / Mostphotos

Dags att planera och så din viltåker

Våren är här och det är hög tid att planera årets viltvårdsåtgärder. Viltåkern utgör ofta centrum på de viltvårdsåtgärder som vi jägare gör. En bra anlagd och rätt placerad viltåker kan genom bra skötsel bli en riktig oas för viltet. Viltåkern blir också en plats där både jakt- och naturupplevelserna kan höjas ett par snäpp.

2022-03-24

För att göra viltvården bättre bör man lyfta blicken och se hur man kan förbättra för viltet över större ytor. Stor variation i landskapet är viktigt för viltet. Det underlättar om man jaktlagsvis jobbar med viltvården tillsammans. Åtgärderna blir då både roligare att utföra, nyttan blir större och fler blir delaktiga.

Viltåkrar är en bra viltvårdsåtgärd som ger ett komplement till det foder och skydd som finns naturligt. Viltåkrarna kan också användas för att i vis mån styra viltet inom området. Viltåkerns placering i landskapet är viktig, och ska ligga där viltet normalt väljer att vistas eller passerar. I närheten av skogsbryn, ödetorp eller i anslutning till viltvatten och vattendrag är bra platser. Platens ska också ligga skyddad så att viltet får vistas där i lugn och ro. Givetvis måste både placering och val av gröda styras av vilka viltarter man ska gynna.

Det är en fördel om man odlar flera olika grödor intill varandra i stråk. Det ger en variation på viltåkern och grödorna kan utnyttjas vid flera tidpunkter av olika viltarter. Har man möjlighet att nyttja relativt stora arealer så sprid gärna ut åkrarna. Viltåkern behöver inte vara en enskild åker utan man kan med fördel anlägga viltvårdsstråk i kanterna av åkrar som aktivt används i jordbruket. Återigen ökar detta variationen. Genom att testodla många olika grödor kan man lättare se vilka som fungerar på de egna åkrarna. Jordmån och åkerns geografiska läge gör att grödorna fungerar olika bra.

Både tiden och resurserna brukar vara en faktor som gör att många drar sig för att anlägga en viltåker. Men vill man göra det relativt bekvämt för sig så anlägger man en havreåker med insådd av klöver och cikoria. En sådan åker utnyttjas av både klövvilt, hare och fåglar. Under första växtsäsongen nyttjas havren och redan under första hösten börjar klövern och cikorian ger mycket foder. Rödklövern håller bra produktion under tre till fem år medan vitklövern hålla ytterligare några år och cikorian ca tre år.

Klövervallen ska slås eller putsas under sommaren, då får man en bra återväxt som kan nyttjas under hösten och vintern. Dessutom kan man ensilera åkern vid detta tillfälle och använda det som foder under vintern. Vill man så kan man börja år ett med foderraps, fodermärgkål eller någon rova för att sen år två köra havreåkern med insådd av klöver och cikoria.

Våren tänder energin i många av oss, så det är bara att greppa spadar, hackor, sågar, andra redskap och maskiner och sätta i gång med viltvården.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick