Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Skogens konung eller skogens värsta fiende? Foto: pictureguy/Mostphotos

Dags för politiken att sätta ner foten

FÖRBUNDSLEDARE. Utfallet i rennäringsfrågan och statens syn på klövviltsförvaltningen, kanske framför allt älgen, kommer att vara avgörande för jägarkårens värdering av regeringen. Jägareförbundet eftersträvar att vara en konstruktiv samtalspart i dessa frågor, skriver förbundsordförande Peter Eriksson.

2023-12-12

Jakten omgärdas av många lagar och regler som våra folkvalda styr över. De flesta är rimliga och formade med klokskap och i syfte att skapa en välfungerande jakt och viltvård.
Sedan finns det aktörer som på olika sätt försöker begränsa eller rent av försvåra jakten. Två aktuella exempel förtjänar att lyftas.

Det har nu gått ungefär tre månader sedan utredaren i Renmarkskommittén lämnade över sitt delbetänkande till regeringen. Ett på flera sätt olyckligt dokument som pekar i en riktning som är svår att förstå och än mindre acceptera.
Vi kan inte ha en situation som innebär att kommande generationer stängs ute från enorma arealer av medborgarnas mark, för att dessa är under kontroll av en liten yrkesgrupp.

Svenska Jägareförbundet har under hela resans gång varit tydligt. Det finns plats för alla på statens mark. Från det rörliga friluftslivet till fiskare, jägare och renskötare samt diverse olika näringar.
Vi vill inte ta bort någons rätt, men vi kan inte heller acceptera att alla andra stängs ute.
Likabehandling av medborgare är ett fundament i vår rättsstat. Trots att delbetänkandet som överlämnades i augusti uppenbart saknar stöd i riksdagen rullar utredningen märkligt nog vidare som om ingenting hänt.

I sammanhanget behöver vi också lyfta att det är snart två månader sedan Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket redovisade sitt regeringsuppdrag Skog och klövvilt. En helt ensidig rapport vars slutsatser förbundet var synnerligen kritiskt till.
Myndigheterna föreslår bland annat ökat jakttryck på nästan allt klövvilt, utökade jakttider, mer makt till skogsägarna samt nationella mål och förvaltningsplaner. Dessutom i det närmaste helt utan hänsyn till aktuell forskning. En produkt som förtjänar att arkiveras permanent. Även detta alster ligger hos regeringen för beredning.

Dessa frågor, och många andra, är av stor vikt för landets jägarkår. Utöver rovdjurspolitiken står de högst på förbundets och våra medlemmars dagordning.
Utfallet i rennäringsfrågan och statens syn på klövviltsförvaltningen, kanske framför allt älgen, kommer att vara avgörande för jägarkårens värdering av regeringen. Vi är fullt medvetna om att frågorna är såväl komplexa som tidskrävande, men de kräver ändå sin lösning. Ovisshet och osäkerhet driver polarisering.

Svenska Jägareförbundet uppskattar all diskussion vi har med landets folkvalda och strävar efter att vara en konstruktiv part i samtal med alla intressenter.

Men då krävs konstruktiv dialog – och ibland måste även politiken peka ut en riktning.

Peter Eriksson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 12/2023

Tillbaka till överblick