​Våtmarkskonferens i Lerum - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Pressmeddelande

Arbetet med att återskapa våtmarker i landskapet behöver accelereras. Naturvårdsverket har nyligen gjort en utvärdering av miljömålet ”Myllrande våtmarker”. Foto: Niklas Liljebäck

​Våtmarkskonferens i Lerum

Intresset är stort för den konferens som Stiftelsen Svensk Våtmarksfond arrangerar på Aspenäs Herrgård, Lerum, 8 – 9 maj. Med konferensen vill Våtmarksfonden lägga fokus på att samla alla goda krafter för att skapa fler våtmarker. Våtmarksfonden vill bland annat diskutera regelverket eftersom byråkratin ofta lägger hinder i vägen med orimligt långa handläggningstider och detaljstyrning.

2019-05-07

Den 8 maj startar konferensen om behovet av att effektivisera arbetet med att återställa våtmarkerna. Våtmarker stärker landskapets förmåga att hålla kvar vatten samtidigt som de minskar övergödning och utsläpp av växthusgaser. Som en oas för den biologisk mångfalden är de oöverträffade.

Intresset är stort för den två-dagars konferens som Stiftelsen Svensk Våtmarksfond arrangerar på Aspenäs Herrgård, Lerum, 8 – 9 maj. Med konferensen vill Våtmarksfonden lägga fokus på att samla alla goda krafter för att skapa fler våtmarker. Våtmarkernas stora betydelse för människans behov av vatten, som biologiska reningsverk, med buffrande förmåga vid plötsliga skyfall och den biologiska mångfalden är välkänd. På senare tid har även våtmarkernas betydelse i samband med klimatförändringen fått stor uppmärksamhet.

-Våtmarkernas stora värden för så kallade ekosystemtjänster får en allt större uppmärksamhet i miljövårdsdebatten menar Hans von Essen generalsekreterare i Våtmarksfonden. Många markägare har stort intresse för naturvården och är beredda att avsätta från jord-och skogsbrukssynpunkt lågproduktiva områden till våtmarker. Nu är det hög tid möta detta intresse med att försöka skapa förenklingar i regelverket och samtidigt förbättra de finansiella möjligheterna.

Men arbetet med att återskapa våtmarker i landskapet behöver accelereras. Naturvårdsverket har nyligen gjort en utvärdering av miljömålet ”Myllrande våtmarker”. I rapporten konstaterar man att målet inte kommer att nås till 2020 som det var tänkt. I rapporten kan man bl.a. läsa ”att de ekonomiska och juridiska incitamenten för den enskilde att återställa våtmarker inte är tillräckliga”. Våtmarksfonden har tidigare pekat på att byråkratin ofta lägger hinder i vägen. Orimligt långa handläggningstider och detaljstyrning har medfört att flera markägare med högintressanta projekt avstår från att gå vidare med sina tankar på att restaurera lämpliga våtmarksområden. För dem som ändå tar sig an uppgiften innebär det i alla lägen att man tvingas ligga ute med ohanterligt stora summor pengar för projektering, entreprenörer och inte sällan stora kostnader för miljökonsekvensbeskrivningar, utredningar av vattendomar etc.

Vid våtmarkskonferensen deltar alla nationella myndigheter som berörs av våtmarksarbetet liksom många länsstyrelser och kommuner. Målsättningen med konferensen är att identifiera hinder och i positiv anda försöka effektivisera våtmarksarbetet.

_____________________________________________________________

För ytterligare upplysning: Hans von Essen 072-218 75 99

www.vatmarksfonden.se

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick