Svenska Jägareförbundet

Meny

Press

En gammal mosse blev en fin våtmark. Foto Privat En gammal mosse blev en fin våtmark. Foto: Privat

Fler våtmarker i fokus på stor konferens

Den 29–30 september hålls en våtmarkskonferens på Öster Malma utanför Nyköping med 150 deltagare. Arrangör är stiftelsen Svensk Våtmarksfond i samarbete med EU-projektet Grip on life. Konferensen ”Medvind i våtmarksarbetet?” tar fasta på regeringens ambition att under en treårsperiod satsa 775 miljoner kronor för att återskapa våtmarker – en historisk satsning i detta sammanhang. Under mötet delas även priset ”Årets våtmarksstipendiat” ut.

2021-09-24

Vilken effekt kommer regeringens satsning att få för den biologiska mångfalden, våtmarkernas ekosystemtjänster i övrigt, Östersjöns välbefinnande samt klimatanpassningen av samhället? Det är frågor som kommer att behandlas på konferensen. Våtmarksarbetet har genom EU-medel länge varit koncentrerat till jordbrukslandskapet. Finns det anledning att tro att nya medel i systemet tillsammans med andra aktörer nu kommer att generera fler våtmarker även i skogsmiljön? Strandskydd, miljökonsekvensbeskrivning, egenkontrollprogram – hur kan byråkratin i våtmarksarbetet minskas är ytterligare ämnen för konferensen.

Våtmarkerna stärker landskapets förmåga att hålla kvar vatten samtidigt som de minskar övergödning och utsläpp av växthusgaser. Som en oas för den biologisk mångfalden är de oöverträffade. Våtmarkerna har även stor betydelse för människans behov av vatten, som biologiska reningsverk och buffrande förmåga vid plötsliga skyfall. 
– Arbetet med att återskapa våtmarker i landskapet behöver dock accelereras.  Våtmarksfonden har tidigare pekat på att byråkratin ofta lägger hinder i vägen. 

Orimligt långa handläggningstider och detaljstyrning har medfört att flera markägare med högintressanta projekt avstår från att gå vidare med sina tankar på att restaurera lämpliga våtmarksområden, säger Hans von Essen, generalsekreterare i Våtmarksfonden

För dem som ändå tar sig an uppgiften innebär det ofta att man tvingas ligga ute med ohanterligt stora summor pengar för projektering, entreprenörer och inte sällan stora kostnader för miljökonsekvensbeskrivningar, utredningar av vattendomar etc.

Vid våtmarkskonferensen deltar bland annat alla berörda nationella myndigheter samt åtskilliga länsstyrelser och kommuner. Målsättningen med konferensen är att identifiera hinder och i positiv anda försöka effektivisera våtmarksarbetet.

Årets Våtmarksstipendiat:

 Ett prestigefullt miljöpris

Våtmarksstipendiet är ett erkännande till en person eller organisation som utfört ett betydande och värdefullt arbete för att skapa våtmarker för fåglar av hög kvalité. Stipendiet är instiftat av stiftelsen Svensk Våtmarksfond och Ragn-Sells AB. Syftet med stipendiet är att stimulera arbetet med att bevara, skapa och sköta våtmarker. Stipendiet är på 35 000 kronor. 

Stipendiet delas ut vid våtmarkskonferensen på Öster Malma, Nyköping den 29 september i närvaro av Våtmarksfondens ordförande Björn Sprängare och Ragn-Sellsföretagens ordförande Erik Sellberg

Daniel Bergman årets Våtmarksstipendiat 2021 

Daniel har förvandlat en gammal mossodling till en våtmark för att gynna biologisk mångfald, ett rikare fågelliv samt för att ge möjlighet för allmänheten att få naturupplevelser och rekreation. 

Det har dokumenterats i en föredömlig video ”Våtmark - från dröm till verklighet” Den visar på möjligheten att återskapa våtmarker för den breda allmänheten samtidigt som den via sitt pedagogiska upplägg bidrar till gedigen kunskap för markägare som planerar att anlägga en våtmark. 

Se videon här!

Tillbaka till överblick