Svenska Jägareförbundet

Meny

Bevara fjälljakten

”Bevara Fjälljakten” har fått en egen logotyp. Det huvudsakliga målet är att skapa kännedom och kunskap om utredningen av renskötsellagstiftningen (Renmarkskommittén) samt opionsbilda och påverka politiker att besluta i den riktning Jägareförbundet står för enligt nedan.

Jakt och fiske på statens mark ska…

Upplåtas av staten, inte av en yrkesgrupp

Förklaring: Rätten att upplåta jakt och fiske ska precis som på andra ställen i landet vara kopplat till markägandet – inte till en yrkesgrupp.

Vara enkel att få tillgång till

Förklaring: Småviltjakten ska vara enkel att få tillgång till. Omoderna och otydliga regler som tolkas olika och ger omotiverade avlysningar av jaktområden ska bort.

Innehålla samma regler för alla som bor i Sverige

Förklaring: Alla fast boende i Sverige ska ha likvärdiga regler för jakt och fiske på statens mark, även om lokalbefolkning kan ges speciella förmåner.

Inte splittra samhället

Förklaring: Olika möjligheter och rättigheter till jakt och fiske särskiljer människor från varandra. Detta splittrar lokalsamhället, skapar stora konflikter och försvårar samarbete och samexistens.

Bygga på framtida lösningar – inte historien

Förklaring: Ett modernt samhälle ska bygga på en lagstiftning som tar fasta på dagens och framtidens behov för hela samhället och alla näringar.


2022-04-13 2024-04-10