Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Jägareförbundet vill att regeringen skyndsamt justerar direktiven för utredningen utifrån vad riksdagen har tillkännagivit i juni 2021. Foto: Ulrika Karlsson-Arne

Ändra direktiven och Bevara Fjälljakten

– För Svenska Jägareförbundet är det fundamentalt att regeringen ger utredningen av renskötsellagstiftningen mer tid och samtidigt förändrar direktivet, inför det första delbetänkandet som ska vara klart redan i november 2022, säger Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundets fjällråd.

2022-04-19

Det första delbetänkandet ska fastställa om andra samebyar ska ha samma rätt som Girjas sameby. Det handlar om ensamrätt att upplåta jakt och fiske på statlig mark i fjällområdet på en yta motsvarande en tredjedel av Sverige. En sameby är att likna vid en ekonomisk föreningen med ett antal ingående renskötselföretag.

 – För Jägareförbundet är det en orimlig tanke att Renmarkskommittén redan i november ska ha klart ifall övriga samebyar ska samma ensamrätt till jakten och fisket som Girjas sameby. Det tog rättsväsendet ungefär tio år att fastställa en dom för Girjas sameby, säger Gun Fahlander.

Det är enligt henne fel att utgå ifrån att fler samebyar än Girjas sameby har ensamrätt i förhållande till staten. Girjas är ett extremt exempel med få motstående intressen. Ingen annan sameby har exakt samma förutsättningar.

Jägareförbundet vill därför att regeringen skyndsamt justerar direktiven för utredningen utifrån vad riksdagen har tillkännagivit i juni 2021.

– Regeringen har kort tid på sig att leva upp till riksdagens tillkännagivande som säger att utredningens direktiv ska kompletteras med förslag som tar hänsyn till lokalbefolkning och övriga svenskars tradition och intresse. Exempelvis dessa gruppers behov av att jaga och fiska på det sätt som skett i generationer, säger Gun Fahlander.

Svenska Jägareförbundets förbundsstyrelse har tydligt lagt fast att det enda alternativet är att jakten och fisket även fortsättningsvis ska förvaltas och upplåtas av markägaren staten, i det här fallet via länsstyrelserna i de tre fjällänen.

För att ena Svenska Jägareförbundet och öka tydligheten i budskapen har förbundet tagit fram ett grafiskt koncept. Syftet är att tydliggöra de problem som skulle uppstå om en yrkesgrupp får ensamrätt till all jakt och fiske på en tredjedel av landets yta, samt att få fler politiker att förstå allvaret i frågan.

– Staten som markägare, ska även i fortsättningen upplåta jakt och fiske på statlig mark.  Om inte regeringen tar detta på allvar finns det risk att det skapas diskriminering, orättvisor och osämja bland människor som levt – och ska leva – sida vid sida i generationer.

– Fjällvärlden är så stor att det finns plats för alla intressen. Detta måste vara utgångspunkten i en utredning – inget annat. De regler och lagar som vi ska förhålla oss till måste vara utgå ifrån hur vi lever och verkar idag – och i framtiden.  Inte vara kompensation för på historiska oförrätter, säger Gun Fahlander.

Tillbaka till överblick