Svenska Jägareförbundet

Meny

Regeringens beslut i fjälljaktsfrågan var fel!

Våren 2007 beslutade regeringen om en förordningsändring som medförde att alla jägare – svenska och utländska – fick samma rätt att jaga på statens marker i det svenska fjällområdet.

Det motiv till ändringen som angavs var att den tidigare lagtexten ansågs strida mot EU-rätten. Nya uppgifter från EU-kommissionen visar att det inte fanns saklig grund för detta beslut.

Idag har regeringen - i sammanträde med Jägareförbundet, Jaktreform.nu samt Advokat Ola Wiklund – fått information om EU kommissionens uppfattning i frågan, vilket också visar att regeringen våren 2007 tog ett förhastat och onödigt beslut i frågan om fjälljakten.

De flesta som har följt med i debatten omkring fjälljaktsfrågan vet att en anmälan gjorts till EU-kommissionen angående våra grannländers jaktregler. Anmälan gjordes när frågan var som mest aktuell av en grupp privatpersoner, jaktreform.nu. Syftet med dessa anmälningar var inte att ”sätta dit” våra grannländer. Syftet var istället att visa att dessa länder, som har jaktregler som är mycket restriktiva mot utländska jägare, kunde tillämpa dessa regler utan att det av EU-kommissionen betraktades som ett brott mot EU-rätten.

EU kommissionen har nu svarat på anmälningarna mot ett av dessa länder – i detta svar ger de Finland rätt att behålla sina regler där Finland gynnar det egna landets innevånare när det gäller att få rätt att jaga på statens land och vatten. Vidare fastlår kommissionen att upplåtelse av jakträtt INTE är en fråga om tillhandhållande av tjänster som skulle kunna omfattas av friheten att tillhandahålla tjänster.

Jägareförbundet har anlitat Ola Wiklund, framstående expert på EU-lagstiftning, att tolka tidigare skrivelser i ärendet och det svar man nu erhållit från EU kommissionen samt att sammanfatta detta i en juridisk analys. Enligt Wiklund var Regeringens beslut våren 2007 förhastat. Sverige har rätt att ge de svenska jägarna förtur till att jaga på statens mark utan att detta strider mot EU-rätten eller är diskriminerande.

Budskapet i sammanträdet var följaktligen att Kommissionen avslog det framförda klagomålet med motiveringen att en jaktupplåtelse inte är att betrakta som en vara eller tjänst och att därför är den finska staten fri att avgöra vilka som ska få jaga på statens marker. Detta innebär vidare att det inte föreligger några juridiska hinder för en återgång till den tidigare skrivningen i rennäringsförordningens §3 och därmed ge länsstyrelserna möjlighet att gynna svenska jägare framför utländska.

Utfallet av mötet blev att Jordbruksdepartementet med anledning av det nya faktaunderlaget lovade att ta upp den här frågan till förnyad prövning.

I nuläget återstår att avvakta regeringens ställningstagande i frågan.

För ytterligare information kontakta;

Hans Geibrink, Svenska Jägareförbundet, tel 070 33 00 676
Michael Fossum, www.jaktreform.nu, tel 070 28 92 351


2008-10-30 2022-01-12