Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt

GDPR godkänner användning av viltkameror. Foto: Widforss

Fritt fram för viltkameror

Sedan den 25 maj 2018 kan Svenska Jägareförbundet bocka av en viktig arbetsuppgift. Nu är det nämligen fritt fram för en privatperson att sätta upp en viltkamera på sin jaktmark utan tillstånd.

2018-08-23

Fakta

I GDPR finns undantag för sådan personuppgiftsbehandling som en privatperson utför som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll. I den nya kamerabevakningslagen så finns det ett likalydande undantag gällande privatpersoners kamerabevakning. Vid sådan kamerabevakning gäller inte den föreslagna kamerabevakningslagen och inte heller GDPR.

EU-domstolen prövade undantaget för privatpersoner i ett rättsfall och kom fram till att kamerabevakning som omfattar ett område dit allmänheten har tillträde inte kan anses ske i ett sådant syfte som åsyftas i undantaget i GDPR och kamerabevakningslagen. Det innebär att en privatperson som sätter upp en viltkamera på en plats dit allmänheten har tillträde måste följa bestämmelserna i GDPR, trots att privatpersoner i många fall inte omfattas av bestämmelserna i GDPR.

Men det finns vissa regler som måste följas

Svenska Jägareförbundet har under lång tid arbetat för att viltkameror inte ska vara belagda med tillståndskrav och avgifter. Genom förbundets arbete togs frågan med i Kameraövervakningsutredningen. Men innan regeringen tagit ställning till utredningens förslag trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft (GDPR).

Förordningen innehåller tvingande regler som alla EU-länder måste följa. Och GDPR godkänner användning av viltkameror. Så när förordningen trädde i kraft behövs inte längre några tillstånd för viltkameror, eftersom GDPR övertrumfar Svensk lagstiftning, säger biträdande förbundsjuristen Maria Johansson.

Regler som ska följas

Sätter man upp en viltkamera på en plats som allmänheten har tillträde till (vilket omfattar skogar eftersom vi har Allemansrätten) så måste man följa bestämmelserna i den nya Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen.
– Vi är nöjda med att vi slipper onödiga tillstånd och avgifter. Tyvärr finns det lite byråkrati som vi inte kommer undan. Men vi har gjort en mall som kan skrivas ut och använda, vilket enligt vår bedömning gör att informationsskyldigheten fullgörs, säger Maria Johansson.

I anslutning till platsen ska det finnas tydlig skyltning om att kamerabevakning pågår.
Enligt lagen ska också personen som sätter upp viltkameran informera om (vid kameran):
Identitet på den som kameraövervakar, samt kontaktuppgifter. Vad som är en identitet har inte prövats rättsligt. Namn eller jakträttshavare på fastigheten XX 1:1 kan båda anses vara en identitet. Kontaktuppgifter kan vara ett telefonnummer eller en anonymiserad mejladress, exempelvis 12QXvt@gmail.com.
Men det räcker inte med denna information. Övrig information behöver dock inte finnas vid viltkameran, utan kan finnas på en webbsida. Förbundet gör bedömningen att den enklaste lösningen är att man även har den informationen vid viltkameran.

Övriga krav på information:

  • ändamål – vilket syfte man har med kamerabevakningen.
  • rättslig grund: vilken laglig grund enligt Dataskyddsförordningen ni stödjer er kamerabevakning på. Det kan exempelvis vara intresseavvägning, vilket framgår i den mall vi tagit fram.
  • hur länge ni kommer att lagra uppgifterna.
  • vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter
  • att de registrerade kan klaga hos Datainspektionen om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.

Eftersom det är krångligt har Svenska Jägareförbundet har gjort en mall som ni kan skriva ut och använda. Här behöver ni bara fylla i identitet, kontaktuppgifter och om kameran tar upp ljud. Resten är ifyllt och klart.
Du hittar blanketten här!


– Vi arbetar för att göra det så enkelt som möjligt för medlemmarna. Och vi hoppas att denna färdigifyllda mall gör det enklare att följa reglerna som gäller för viltkameror, säger Maria Johansson.

Undantag i lagen

Sitter kameran på en plats dit allmänheten inte har tillträde, exempelvis i en bostad, garage eller hustomt så gäller undantaget i GDPR och kamerabevakningslagen och man behöver i dessa fall inte ta hänsyn till reglerna i GDPR.
För mer information, besök tillsynsmyndigheten Datainspektionens hemsida

 

Tillbaka till överblick