Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Jakt ger mångfald på slätten

Jordbruksverket driver sedan 2010 projektet Mångfald på slätten, tillsammans med regionala hushållningssällskap. Målet är att öka intresset för åtgärder som ökar den biologiska mångfalden i slättbygder. Projektet lyfter tydligt fram jaktens betydelse som incitament för naturvård. Vid höstens konferens i Västmanland bidrog Jägareförbundet med kunskap om viltvård för fältvilt, som är ett av projektets fyra ben.

2014-10-27

Modern viltvård bygger i stor utsträckning på att skapa variation i landskapet och tillgång till en rik biologisk mångfald, eftersom det gynnar det jaktbara viltet. Viltvård är därmed en del av naturvården.

En stor andel av Sveriges markägare och lantbrukare är jägare och åtgärder som gynnar vilt intresserar därför många brukare. Faktum är att undersökningar från SLU visar att 65 000 jägare  har viltåkrar. Samtidigt uppger 100 000 jägare att det bedrivs viltanpassat jordbruk på deras jaktmarker.

Denna kunskap bidrar till att Jordbruksverket fått upp ögonen för jaktens ekosystemtjänster och deras värden som incitament för naturvård i odlingslandskapet. Vi som jagar ser helt enkelt till att det blir mer mångfald på slätten.

Projektet Mångfald på slätten fokuserar sedan starten på pollinatörer, nyttodjur (främst smådjur som bidrar till biologisk bekämpning av skadeinsekter), fåglar och fältvilt. Jägareförbundet bidrar till projektets aktiviteter och i referensgruppen.

Den 23 oktober anordnade projektet en konferens på Brunnby gård i Västmanland för att sprida kunskap om åtgärder för att gynna mångfald i slättbygder i mellersta Sverige. Konferensen anordnades av Jordbruksverket tillsammans med Hushållningssällskapet Konsult och organisationen Odling i balans. Motsvarande konferens hölls förra året i södra Sverige.

Under dagen presenterade aktiva brukare och föredragshållare från Hushållningssällskapet, Jordbruksverket, Odling i balans, SLU, Växtråd, Birdlife Sverige och Svenska Jägareförbundet en samstämmig bild av hur ett mer varierat brukande gynnar mångfalden, inklusive fältviltet.

Vid mötet deltog även olika intresserade brukare (inklusive biodlare), Artdatabanken, fem länsstyrelser, SNF och Sigtuna kommun. Litet synd var att LRF inte fanns representerat, då det hade varit intressant att höra deras syn på de resultat som presenterades och behovet av ersättningar för olika typer av åtgärder.

Jägareförbundet representerades på konferensen av Fredrik Widemo och Sophie Gennermann.

Nedan finner du en länk till projektets hemsida. Inom kort kan du även ta del av de presentationer som hölls vid konferensen.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick