Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Foto: Kenneth Johansson

CWD-läget i Norge: Minska risken för smittspridning

I Norge har man hittills testat 12 000 hjortdjur, varav 2 700 tamrenar, för att kartlägga förekomsten av den dödliga prionsjukdomen CWD. Hittills har sex djur – fyra vildrenar och två älgar – varit infekterade. Norska myndigheter uppmanar nu besökare till CWD-området Nordfjella att minska risken för smittspridning till andra områden. Man ska bland annat undvika att hundar får kontakt med hjortviltkadaver och tvätta skorna när man lämnar området. CWD-prioner kan spridas via hundar, delar av hjortdjur, jord och växtdelar.

2017-07-17

CWD (Chronic Wasting Disease) är en dödlig och smittsam prionsjukdom som drabbar hjortdjur. Den smittar både genom direktkontakt och via miljön. Sjukdomen upptäcktes i Nordamerika för 50 år sedan och har spridits till 24 delstater i USA och 3 provinser i Kanada, vilket på sikt kan leda till nedgångar i hjortviltstammarna.

Våren 2016 konstaterades det första europeiska CWD-fallet i Norge. Det initierade en omfattande provtagning i Norge och till dags dato har man testat drygt 12 000 djur, varav omkring 2 700 tamrenar. Av dessa var sex djur infekterade, fyra vildrenar i Nordfjella och två älgar i Selbu nära gränsen till Jämtland.

Närmare analyser har bekräftat att de infekterade vildrenarna hade den nordamerikanska formen av CWD. De två älgarnas sjukdomsbild avvek däremot något från det förväntade. Man misstänker därför att det skulle kunna handla om en hittills okänd variant av CWD. I så fall skulle till exempel risken för smittspridning kunna skilja sig från klassisk CWD.

I Norge har man inlett forskning kring CWD samt skillnader mellan "rentypen" och "älgtypen" av CWD. Det kommer dock dröja innan man har svar. CWD sprids långsamt och i den tidiga fasen är mindre än 1% av djuren smittade. Det gör det svårt både att hitta djur som bär på smittan, och att kartlägga utbredningen och sjukdomsförloppet.

I Nordamerika har man erfarenheten att det är praktiskt taget omöjligt att utrota CWD när sjukdomen väl etablerats. Norska myndigheter har gjort bedömningen att man har en chans att hindra CWD från att etablera sig och spridas i Skandinavien, om den nordamerikanska CWD-varianten ännu inte spritt sig utanför Nordfjella. Man har därför beslutat att den lokala vildrenspopulationen i Nordfjella ska utrotas i höst och vinter.

Elimineringen av vildrenspopulationen ska inledas under höstens vildrensjakt, då jaktkvoterna kommer höjas, och slutföras av myndigheterna under vintern. Det senare kan komma att ske till exempel genom att renarna drivs in i hägn och avlivas. Nordfjella ska sedan hållas fritt från vildren i minst fem år, den tid man vet att prioner kan överleva i miljön, innan man återinför friska djur till området.

CWD smittar via prioner. Hos infekterade djur är prionkoncentrationen högst i hjärnan och lymfknutor, men prioner finns också i urin, spillning, basthud, blod och muskelvävnad. När prioner hamnar i miljön kan de överleva länge i jorden. De kan dessutom tas upp av växter och passera genom mag-tarmkanalen hos rovdjur.

För att minska risken för smittspridning till andra områden uppmanar norska myndigheter besökare till CWD-området i Nordfjella att:

  • Undvika att hundar får kontakt med hjortdjurskadaver, eftersom hundar skulle kunna föra med sig smittan till andra områden.
  • Inte ta med sig organiskt material från hjortdjur, till exempel horn eller spillning
  • Tvätta skorna ordentligt innan man lämnar området
  • Meddela myndigheterna om man ser sjuka hjortdjur eller färska kadaver

Källor:

Information om CWD (skrantesjuke) i Norge: Länk till hemsida här

Mysterud A. 2017. Skrantesyke – en kunnskapsoversikt. Miljödirektoratet Rapport M-791. Läs rapporten här.

Tillbaka till överblick