Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Tallgren. Foto: Oscar Lindvall

Skogsstyrelsen försöker arbeta för ett mer viltanpassat skogsbruk och presenterar nu under flera skogsägarträffar råd om hur skogsägarna kan viltanpassa sin skogsskötsel. Foto: Oscar Lindvall

Prata betesskador med skogsägarna!

- För att kunna lösa problemet med stora betesskador på skogen måste vi diskutera och komma fram till lösningar tillsammans, jägare och skogsägare. Det säger Matts Rolander som är skogsbruk- och viltsamordnare på Skogsstyrelsen som nu tillsammans med bland annat Svenska Jägareförbundet inbjuder till gemensamma träffar för att lyfta frågan.

2014-12-02

-Det mest effektiva sättet att minska skador på skog är att ordna mer foder säger Fredrik Widemo, forsknings- och miljömålsansvarig på Jägareförbundet. Därmed tycker vi självklart att det är extremt viktigt att Skogsstyrelsen tar sådana här initiativ. Det är enda sättet att få en verkligt ekosystembaserad förvaltning, där vi samtidigt förvaltar både älgar och foder.

- Även om viltstammarna ökat de senaste femtio åren, så har vi mycket färre betande djur i skogen än för hundra år sedan, fortsätter Fredrik Widemo. Då betade flera miljoner får, getter, kor och hästar i våra skogar. Idag betar istället klövviltet där, vilket vid normala viltstammar är positivt, inte negativt, för den biologiska mångfalden.

Matts Rolander tycker att kunskapen fortfarande är begränsad om hur långt vi kan nå med viltanpassad skogsskötsel.
- För att komma vidare i frågan behöver vi agera tillsammans, menar han.

Skogsstyrelsen har sedan en tid tillbaka försökt arbeta för ett mer viltanpassat skogsbruk och presenterar nu råd om hur skogsägarna kan viltanpassa sin skogsskötsel under flera skogsägarträffar under hösten och vintern.

Förutom skogsägarträffar i Mellansverige och finns råden också att hämta i en ny informationsfolder.

- Under de senaste femtio åren har de svenska älg-, dovhjort-, kronhjortstammarna flerfaldigats runt om i landet. Något som både påverkar skogen och som skogsägarna i en allt högre utsträckning måste tänka på och förhålla dig till.

Skogsstyrelsen menar i sin kampanj att genom viltanpassad skogsskötsel kan oönskade effekter av hjortdjurens närvaro i skogen tänkas minska.

- Problem som kan uppstå är stora betesskador, en nedbetad foderresurs eller negativ påverkan på biologisk mångfald. Därför fokuserar våra råd på de skötselåtgärder inom den viltanpassade skötseln som syftar till att förebygga problem.

I stort handlar det om olika skötselåtgärder som syftar till att öka fodermängden och den biologiska mångfalden och samtidigt minska betesskadorna.

- Det kan exempelvis handla om hur man föryngrar skog, vilka trädslag som väljs, hur man röjer, gallrar och avverkar.

- Det finns inte en enskild skötselåtgärd som löser problemen med betesskador, men att ett antal olika skötselåtgärder tillsammans med avskjutning, kan bidra till att de minskar.

Matts Rolander menar att en förutsättning för att det ska få en effekt är att åtgärderna genomförs på flera håll och på större sammanhängande arealer, till ett exempel inom ett älgförvaltningsområde.

Under hösten genomför Skogsstyrelsen träffar runtom i mellersta Sverige för att lyfta hur skogsskötseln i områden med hårt betestryck kan utformas på ett viltanpassat sätt. Dessutom diskuteras hur alla parter kan bidra till en framgångsrik älgförvaltning där både älg och skog gynnas.

Under träffarna medverkar förutom Skogsstyrelsen representanter från bland andra Svenska Jägareförbundet, skogsbruket och Länsstyrelsen i respektive län. Även SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) medverkar under några träffar.

- Jägare, markägare och de som är både och är välkomna! säger Matts Rolander.

Här är träffarna:

 • Onsdag 3 december Dalarna.
  Kontaktperson: Daniel Palm, 0251-59 73 85

 • Torsdag 4 december Stockholm.
  Kontaktperson: Dan Månsson, 08-544 311 43

 • Onsdag 10 december Örebro.
  Kontaktperson: Per Olsson, 019-44 64 11

 • Torsdag 11 december Värmland.
  Kontaktperson: Gunnar Botström, 0565-477 86

Madeleine Lewander

Tillbaka till överblick