Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundets årsstämma ställde sig bakom två olika uttalande. Foto Lars Nilsson

Stämman tog två gemensamma uttalanden

På Svenska Jägareförbundets årsstämma beslutades det om två olika uttalande. Det ena riktades sig mer inåt och att man nu beslutat om en ny strategisk målbild till 2030. Det andra var en uppmaning till regeringen om att lägga ned Renmarkskommittén.

2024-06-16

Gemensamma uttalanden från Svenska Jägareförbundets årsstämma

Uttalande 1:

Jaktetik, biologisk mångfald och lokal viltförvaltning är framtiden

Om sex år fyller Svenska Jägareförbundet 200 år. Mycket har hänt under dessa år, men några saker är exakt samma som 1830 när förbundet bildades. Detta står klart efter att Svenska Jägareförbundet har beslutat om en ny strategisk målbild. Tre fokusområden står sig genom alla tider. Dessa behöver jägarna och samhället i övrigt alltid arbeta med.

Jaktetik är något som alltid måste stå i fokus och utvecklas för att säkerställa både förståelse och acceptans för jakten. Jakten och möjligheten att jaga utmanas av grupper och värderingar som står långt ifrån hur naturen fungerar, där hot och hat används för att skada jägarkåren. Samtidigt behöver vi som jagar säkerställa att jakten utförs på ett sätt som ligger i samklang med allmänhetens värderingar och det vi i dagligt tal kallar hög jaktetik. För Svenska Jägareförbundet är det självklart att jaktetiken alltid står i centrum vid all jaktutövning.

Biologisk mångfald och hållbart brukande är centrala delar i vårt arbete. Vi kommer därför stå upp för jakten, viltet och biologisk mångfald på ett ännu tydligare sätt. För att säkra biologisk mångfald är viltvård nödvändigt. I hårt brukade landskap behövs insatser som säkerställer fungerande ekosystem och mångfald i naturen. I andra biotoper behövs exempelvis jakt på rovdjur för att säkra stabila stammar av annat vilt.  Svenska Jägareförbundet kommer att intensifiera arbetet för en faktabaserad viltvård – där jakt ingår som ett självklart och nödvändigt verktyg – för att trygga en hög mångfald och viltets självklara plats i naturen.

Lokal viltförvaltning borde vara självklart. Tyvärr utmanas denna grundläggande förutsättning av myndigheter, EU, nationella planer och olika regler. Eftersom naturen och förutsättningarna skiljer sig mellan olika landsdelar måste viltförvaltningen utgå från ett lokalt underifrån och upp-perspektiv – inte tvärt om. Svenska Jägareförbundet kommer även i framtiden arbeta för att beslut om viltförvaltningen ska fattas så nära jägaren som möjligt.

Ett enigt Svenska Jägareförbundet har beslutat om en ny strategi mot framtiden – för jaktens, medlemmarnas, naturens och viltets bästa.  I framtiden kommer våra ställningstagande i frågor om jakt och viltförvaltning i ännu större utsträckning baseras på en hög jaktetik, stärkt biologisk mångfald och att viltförvaltningen utgår från lokala förhållanden.

 

Uttalande nr 2:

Lägg ner Renmarkskommittén

Svenska Jägareförbundets årsstämma konstaterar att Renmarkskommittén har misslyckats med att leverera ett delbetänkande där intentionerna i tilläggsdirektivet beaktas och därför inte är realiserbart. Utredningens arbete har landat i slutsatser som inte kan accepteras av Svenska Jägareförbundet. Det saknas således förtroende för utredaren och kommitténs arbete. Regeringen behöver därför lägga ner utredningen.

 

Tillbaka till överblick