Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Varg. Foto: Madeleine Lewander

”Viktigt att jägarna inventerar rovdjur”

Varför ska jägarna inventera rovdjur? Och vad betyder de insatser som jägarna gör? Torbjörn Lövbom, ordförande för Svenska Jägareförbundets rovdjursråd, förklarar och svarar.

Torbjörn Lövbom, Ordförande för Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

2017-03-08

Debatten om jägarna ska delta i rovdjursinventeringarna är inte ny och innehåller en rad frågeställningar av både teknisk natur och andra mer principiella ställningstaganden.

– Den svenska jägarkåren, som innefattar både de som innehar mark och de som jagar på upplåtelse, har via lagstiftningen ansvar för viltvården i landet. Det har inneburit att jägarkåren i Sverige via sina organisationer har ett betydligt större inflytande i frågor som rör viltförvaltningen än vad jägarna har i andra länder. Ett inflytande som ständigt ifrågasätts, vilket inte minst det av regeringen nyligen tagna beslutet om att förändra mandatfördelningen i Viltförvaltningsdelegationerna visar, säger Torbjörn Lövbom.

När det gäller den praktiska viltförvaltningen har jägarna en fördel som ingen annan organisation eller myndighet kan uppvisa. De finns spridda över hela den geografiska ytan med en unik kunskap om tillståndet i markerna, samt har en mycket väl fungerade organisation från den enskilde jägaren upp till nationell nivå.

– Det innebär att stora delar av den praktiska information som behövs för att förvalta våra viltstammar kommer eller kan komma från jägarkåren.

Många av de inventeringsmetoder som används har också sin grund i Jägareförbundets tidigare forskningsavdelning, förbundets stöd till viltforskning och medlemmarnas önskemål om faktaunderlag.

– Jägarna ute i den praktiska verkligheten har inte sällan haft en annan bild av rovdjurs- och klövviltstammarnas utveckling än vad ansvariga myndigheter har haft och därför drivit på utvecklingen.

Totalinventeringarna av varg och lo – som ligger till grund för dagens beräkningar – är ett exempel på jägarnas krav på korrekt underlag. Björninventeringarna en annan. Björnstammens snabba utveckling mellan 1995 till 2000 är främst ett mått på att bättre inventeringsmetodik. 

– Att björnstammen varit på kraftig tillväxt under en längre tid, vilket påtalats av jägarna, hade ihärdigt förnekats av ledande myndighetspersoner innan inventeringsresultaten talade sitt tydliga språk .

Den DNA-inventering som genomförts av björnstammen i olika omgångar inom länen har lett fram till en fungerande björnförvaltning med licensjakt.

– När det gäller den nya beräkningsmodellen för varg som Naturvårdsverket aviserat har det därför varit ett krav att denna ska skannas av mot den förändrade verklighet som dagens täta vargstam utgör – i förhållande till den glesare vargstam som tidigare beräkningsmodeller bygger på.

Torbjörn Lövbom anser inte man ska överlåta nya beräkningar enbart till forskare, som tidigare tydligt tagit ställning i rovdjursfrågan och driver ett teoretiskt resonemang om genetik och utdöenderisk på hundra år. Han menar att det inte gynnar jägarkåren.

– Enbart om jägarna och deras organisationer deltar aktivt i inventerings- och förvaltningsarbetet finns det möjlighet att få till en fungerande adaptiv rovdjurförvaltning som tar hänsyn till de människor som berörs. Jägareförbundets ställningstagande är därför glasklart och utgår också från de motioner som antagits av årsstämmorna 2013, 2015 och 2016.

Jägarkåren har med sin spridning över landet och sin kunskap en särställning när det gäller att samla in information som bidrar till en bättre viltförvaltning.

– Vi ska framföra och driva våra åsikter i kontakt med beslutsfattare och myndigheter. Att överlåta kunskapsinhämtande, sammanställning och tolkningar till enbart forskare och myndigheter kommer aldrig att vara Svenska Jägareförbundets linje.

– Det viktiga nu är att myndigheterna inte försöker forcera fram en ny beräkningsmodell. Så bråttom är det inte. Vi behöver ett riktigt bra inventeringsunderlag. Klarar vi inte av det med vinters inventeringar, så får vi göra om insamlingen av vargspillning nästa jaktsäsong, säger Torbjörn Lövbom.

Se diagram över björnstammens utveckling:
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Bjorn-populationsutveckling-i-Sverige/

Antagna motioner
https://jagareforbundet.se/om/var-verksamhet/arsstammor/2016-arsstamma/motion-nr-2-ang-rovdjursinventering/

https://jagareforbundet.se/om/var-verksamhet/arsstammor/2015-arsstamma/motion-2forbundsstyrelsens-yttrande-over-motion-nr-2-ang-utokat-ansvar-for-rovdjursinventering-i-allmanna-uppdraget/

https://jagareforbundet.se/om/var-verksamhet/arsstammor/2013-arsstamma/motion-nr-5-forbundsstyrelsens-yttrande-ang-inventering-och-dna-analyser-av-den-svenska-vargpopulationen/

Tillbaka till överblick