Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Roger Lundqvist

Generella synpunkter på delbetänkandet

"Slutresultatet måste bli ett politiskt beslut och en ny lagstiftning som säkerställer alla intressens tillgång till området. I delbetänkandet saknas därtill hänsynstagande till det svenska friluftslivet och inte minst allemansrätten."

Svenska Jägareförbundet menar att staten inte ska behandla människor olika eller ge långtgående rättigheter till en yrkesgrupp på ett sätt som är till nackdel för den övriga befolkningen.
Förbundet anser inte att Renmarkskommitténs delbetänkande har beaktat och gett tilläggsdirektivet den tyngd som det var tänkt att få.

Ur regeringens tilläggsdirektiv kan man läsa:
"Utredningen måste landa i att politiken tar beslut om en ny lagstiftning som säkerställer att hänsyn tas till alla intressens tillgång till statens mark. Det gäller lokalbefolkningen, renskötseln, idrottsrörelsen, gruvnäring, skogsnäring, jakt och fiske m fl."

Utredningen har i alldeles för hög grad riktat in sig på juridik och historia och inte sett de politiska möjligheterna som kunde gett stabilitet och förutsättningar för en långsiktig lösning och ett väl accepterat delbetänkande.
Slutresultatet måste bli ett politiskt beslut och en ny lagstiftning som säkerställer alla intressens tillgång till området. I delbetänkandet saknas därtill hänsynstagande till det svenska friluftslivet och inte minst allemansrätten.

Redan idag sker omfattande begränsningar av tillgängligheten för friluftslivet, med hänvisning till renskötselns behov. Sammantaget har kommittén misslyckats med att ge ett allsidigt underlag till ett balanserat politiskt beslut.

Notera: Alla remissinstanser behöver beakta och svara på kommitténs förslag – i bilaga 3 – ”att ge alla samebyar ensamrätt till att upplåta jakten och fisket”.

Frågor

Har du frågor om Svenska Jägareförbundets
hållning till Renmarkskommitténs delbetänkande?

Kontakta:
delbetankandet@jagareforbundet.se

2024-04-05 2024-04-10