Svenska Jägareförbundet

Meny

Delbetänkandets olika förslag riskerar att begränsa den unika svenska rätten till natur och friluftsliv. Allemansrätten är på sikt hotad. Foto: Niklas Lundberg

Våra principiella invändningar mot delbetänkandet

Svenska Jägareförbundet sammanfattar i åtta punkter våra principiella invändningar mot delbetänkandet.

  1. Delbetänkandet tar ensidigt utgångspunkt i renskötselns behov.

  2. Samebyar är inte en lämplig administrativ nivå för att hantera upplåtelse av jakt och fiske. Exempelvis Girjas sameby har sedan de fick ensamrätt till jakten och fisket begränsat tillgängligheten till området, vilket påverkat såväl allmänheten som jakten och fisket.

  3. Renmarkskommittén har inte beaktat tilläggsdirektivet i tillräcklig omfattning. Detta innebär att intressen som turism, allemansrätt, jakt och fiske blir helt underordnade renskötselns behov.

  4. Delbetänkandet ger förslag som inte är verklighetsförankrade och saknar därtill konsekvensanalys. Genom luddiga definitioner rycker kommittén undan grunden för en förutsägbar förvaltning och vill rasera dagens system utan att ha något bättre att sätta i dess ställe.

  5. Demokrati innebär bland annat att vi är lika inför lagen. Delbetänkandets extrema favorisering av en yrkesgrupp riskerar att urvattna tilltron till demokrati, lagstiftning och politikens förmåga att hantera svåra beslut.

  6. Alla som vill jaga och fiska i fjällen bör ha liknande möjligheter att få tillgång till detta. Statens upplåtelser har borgat för att alla människor hanteras lika.

  7. Delbetänkandets olika förslag riskerar att begränsa den unika svenska rätten till natur och friluftsliv. Allemansrätten är på sikt hotad.

  8. Utvecklingen av norra Sverige, med arbetstillfällen, medborgerlig service, turism, energiproduktion, gruvdrift och skogsbruk får en påverkan om renskötseln får ännu starkare rättigheter till statens marker ovan odlingsgräns och på renbetesfjället i Jämtland.

Frågor

Har du frågor om Svenska Jägareförbundets
hållning till Renmarkskommitténs delbetänkande?

Kontakta:
delbetankandet@jagareforbundet.se

2024-04-05 2024-04-10