Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakthund - Hem

För att jaga älg med hund i februari måste ett antal kriterier uppfyllas. Foto: Madeleine Lewander

Det här gäller vid jakt med hund i februari

Då det förekommer en del funderingar kring vad som gäller vid jakt med hund efter älg i februari kommer här lite förklaringar.

2016-02-09

 

  • Hund får användas vid jakt efter älg i februari då det råder jakttid på älg i februari.
  • Hund får inte jaga till exempel vildsvin, hjort, rådjur.
  • Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållanden inte utsätts för onödiga påfrestningar.

Punkterna ovan betyder att om hunden jagar enbart älg och inte till exempel vildsvin, hjort eller rådjur samt att det i övrigt råder lämpliga förhållanden med snö- is med mera och att hunden har ett arbetssätt som gör att den är lämpad för älgjakt så är det okej att använda hund vid jakt efter älg i februari

För mer information!

 

Utdrag ur Jaktförordningen:

16 § Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande:

Hund som
förföljer vilt  efter   älg             den 21 aug.–den 31 dec.
                                        eller den senare tidpunkt
                                        då jakten ska vara avslutad
            
                  hjort och  rådjur     den 1 okt.–den 31 jan.
                                        eller den tidigare tidpunkt
                                        då jakten ska vara avslutad
                        vildsvin        den 1 aug. –den 31 jan.

18 § En hund som vid jakt eller jaktträning under tiden den 21 augusti–30 september driver eller förföljer hjort eller rådjur eller annars jagar på ett olämpligt sätt ska snarast kopplas.
   Jakt eller jaktträning med hund ska bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållandena inte utsätts för onödiga påfrestningar.
   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Naturvårdsverket får även besluta om sådana undantag i beslut om delegering enligt 24 a §. Om Naturvårdsverket inte har meddelat föreskrifter eller beslut om sådana undantag, får länsstyrelsen i det enskilda fallet besluta om undantag om detta inte strider mot Naturvårdsverkets föreskrifter eller beslut. Förordning (2013:1097).

Ändrad gm SFS 1994:1454

Ändrad 2007-12-14 gm SFS 2007:1242, ikraft 2008-01-01

Ändrad 2009-12-04 gm SFS 2009:1265, ikraft 2009-12-15, överg.best.

Ändrad 2011-03-15 gm SFS 2011:188, ikraft 2011-04-01

Ändrad 2013-12-20 gm SFS 2013:1097, ikraft 2014-01-01

19 § Om det behövs till skydd för viltet eller av annat särskilt skäl, får länsstyrelsen trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och 16 § denna förordning meddela föreskrifter om
1. att hundar som förföljer vilt inte får användas vid jakt efter älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin,
2. att hundar, i marker där det finns vilt, ska hållas under sådan tillsyn att de hindras från att löpa lösa också under annan tid än den 1 mars–den 20 augusti,
3. att hundar ska hållas kopplade.
   Har länsstyrelsen meddelat föreskrifter som avses i första stycket 2 till skydd för visst vilt, får dock hundar som inte driver eller förföljer sådant vilt användas för jakt enligt föreskrifter som meddelas av länsstyrelsen. Förordning (2011:188).

Per Zakariasson

Tillbaka till överblick