Plan 2015 - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Plan 2015

Jägareförbundet i Jönköpings län har för 2015 följande verksamhetsplan och mål.

Viltförvaltning

Vid behov stödja ledamöterna i ÄFG:na, för att uppnå bästa resultat i älgförvaltning i vårt län. Vi skall följa upp arbetet i de olika ÄFO:na så att det företrädes jägarnas bästa.

Vi skall vara aktiva till att skapa vildsvinsförvaltningsområden i länet

Vi skall vara kunniga och faktagivande för att uppnå acceptans för vildsvinen som ett högvilt i vår fauna.

Vi skall aktivt verka för att fler av länets jaktledare genomgår SJF Jaktledarutbildning.

Vi skall aktivt deltaga, på ett korrekt sätt, i de jaktliga frågor som berörs av sociala media.

Vi skall aktivt sprida kunskap runt vildsvins och kronhjortsförvaltning.

Vår representant i viltförvaltningsdelegationen(VFD) skall vara en aktiv röst för att föra fram våra frågor på ett korrekt och relevant sätt, för att uppnå acceptans för jakten och viltvården.

Intresset för och kunskapen om viltvården hos markägare och jägare skall befrämjas genom deltagande vid lämpliga mässor, aktivitetsdagar m.m. lokala skogsdagar, inom ramen för Jägarexamen, samt i olika media.

Arbetet med att göra Skedhult till ett jaktligt föredöme skall fortsätta i enlighet med nya viltförvaltningsplanen. Projektet ”Skedhults framtid” skall fortgå i samarbete med Eksjö Kommun och deltagande föreningar.

Vi skall aktivt medverka till att rapporten till viltdata.se från jägarna i länet blir bättre.

Vi skall vara engagerade i rovdjursfrågorna genom särskilt beakta varg och lodjursutvecklingen och dess konsekvenser, Vi skall vara en resurs för Länsstyrelsen när skyddsjakt beslutas, varför särskild organisation finns för denna fråga.

FRAMTID

Att vi är många medlemmar i vårt förbund är kärnan för hela vår verksamhet. Därför är det först och främst viktigt att behålla de medlemmar vi har i nuläget. Men vi skall även genom vårt agerande och informerande om vårt arbete och ansvar, rekrytera fler medlemmar till oss. Detta uppnås genom att vi själva är goda förebilder för förbundet, samt att vi uppträder med samma grundläggande budskap mot vår omvärld, i jaktliga frågor.

Målet skall vara att uppnå 8000 medlemmar innan årets slut.

Ungdomssatsningarna skall fortsätta med jakter speciellt riktade till länets ungdomar, men även utbyte med olika naturbruksgymnasium, Länsförbund, där våra ungdomar kan erbjudas jakt i andra delar av vårt land. Vi skall vara medverkande vid olika dagar där vi särskilt möter ungdomar, t.ex. särskilda skoldagar, mässor, information om Jägareförbundet till skolklasser m.m.

JAQT skall aktivera sitt arbete, med att rekrytera fler kvinnor, genom att erbjuda fler aktiviteter som skytte, jakt, utbildning, matlagning m.m. speciellt riktat till kvinnor, både till medlemmar och möjliga nya medlemmar.

Jägarexamen skall vara basen i vårt län när man vill genomgå utbildningen för att kunna erhålla godkännande och möjlighet till vapenlicens. Vi skall fortsätta utbilda provledare och ledare, samt visa vår uppskattning för deras stora arbete.

HUND

Hundgruppen fortsätter sitt arbete med eftersöksorganisationen, som att vara behjälplig med kunskap och information. Vidare skall gruppen vara behjälplig med utbildning av instruktörer för dressyr och hundhållning. Om möjligt genomföra jakthundens dag i länet.

JAKTSKYTTE

Gruppen skall stimulera på olika sätt för ett utökat övningsskytte i länet. Detta skall ske genom närmare kontakt med våra lokalorganisationer och skjutbanor. Gruppen skall lägga skjutprogram med utsedda arrangörer för KM – LM samt uttagningar till SM. Gruppen skall även representera för Länsförbundet på samtliga KM – LM och SM, som prisutdelare eller ledare.

Skyttets dag skall genomföras i länet, helst på flera geografiskt fördelade platser samtidigt.

Uppdatering av utbildade skjutinstruktörer som är aktiva skall göras, och hållas aktuellt, för ev. vidareutbildning av desamma.

 

INFO / MEDIA/PR

En länskommunikatör är utsedd som är den som medialt ansvarig i länsförening i olika sammanhang, som mässor, temadagar, representationer m.m.

Den nya hemsidan skall fortlöpande utvecklas och ge våra medlemmar kontinuerlig information om vad som händer dels i vårt län men även nationellt.

ÖVERGRIPANDE

Styrelsens samtliga ledamöter skall ges uppdrag utöver styrelseuppdraget, allt för att göra förtroendeuppdraget mer intressant och meningsfullt för alla medlemmars bästa.

Genomgripande för länsförbundet samlade arbete, skall och måste vara att företräda alla länets medlemmar, i de olika frågorna som kommer styrelsen till del och för ställningstagande.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2016-02-17 2019-01-06