Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Kenneth Schulze

Kursplan

Kursplan fastställd

2023-05-22

Gäller från: Januari 2024

Utbildningens nivå

Eftergymnasial utbildning

Betygsskala

 G / IG

Språk

Svenska

Vissa moment och föreläsningar kan hållas på engelska.

Förkunskapskrav

Kvot 1 (8 platser)

Tid-elevpraktik-yrkespraktiktid/lärlingstid 6 mån jaktpraktik och 3 x 10 mån elevtid sammanlagt 36 månader.
Godkänd gymnasieexamen.
Godkända elevprov.
Godkända elevbetyg.

Kvot 2 (8 platser)

Sökanden har minst 180 hp (motsvarande 3 års heltidsstudier vid universitet eller högskola) med inriktning mot lantbruk, skogsbruk, biologi, eller annan relevant akademisk utbildning

eller

Sökanden har 120 hp (motsvarande 2 års heltidsstudier vid universitet eller högskola) eller likvärdiga kunskaper samt arbetslivserfarenhet från för kursen relevant verksamhet.

Innehåll

Kursen riktar sig i första hand till personer som arbetar eller kommer att arbeta med praktisk jakt- och viltförvaltning samt viltförvaltning inom till exempel länsstyrelser, skogsstyrelsen, skogsbolag och jakt- och viltentreprenörer.

Kursens lärandemål uppnås genom självstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och
övningar. Föreläsningarna har i huvudsak ett nordeuropeiskt perspektiv med fokus på svenska förhållanden. Exkursioner inom viltförvaltning och praktiska övningar ingår i kursen. Övningar, exkursioner, skriftlig rapport och redovisning är obligatoriska.

Via övningar och seminariearbete tränas och vidareutvecklas förmåga till analys, bearbetning,
syntetisering och värdering inom viltförvaltning.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Ha god kännedom om aktuell lagstiftning som berör jakt och viltförvaltning i Sverige och i EU.
 • Kunna redogöra för hur svensk viltförvaltning är organiserad.
 • Kunna leda och utföra arbetet med skötselplaner, tilldelningar och myndighetskontakter som är aktuella i älg- och kronskötseloråden.
 • Ha mycket god kunskap i hur praktisk jakt organiseras och genomförs på ett säkert, etiskt, marknadsmässigt och livsmedelshygieniskt sätt.
 • Kunna skapa viltbruksplaner och förvaltningsplaner där begreppen ekosystemtjänster, samförvaltning och flerartsförvaltning genomsyrar planerna.
 • Ha de ekonomiska kunskaper som krävs för att starta och driva ett företag framgångsrikt och även ansvara för den jaktliga ekonomin på en fastighet.
 • Kunna redogöra för och bedöma jord- och skogsbrukets ekonomi på fastighetsnivå.
 • Ha god insikt i hur jord- och skogs- och viltbruk bedrivs i Sverige.
 • Ha god kunskap om såväl jaktbara som icke jaktbara djurarter i Sverige, de förutsättningar och miljökrav de olika arterna har samt hur de kan förvaltas.
 • Ha kännedom om olika ekosystem och kunna namnge de vanligaste växterna i dessa ekosystem.
 • På ett sakligt och strukturerat sätt kunna hålla föredrag, och kunna argumentera i ämnen som rör aktuella jakt- och viltfrågor både tal och skrift.
 • Muntligt och skriftligt ha redovisat sitt examensarbete med godkänt resultat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projekt vid
seminarier. Medverkan i obligatoriska moment krävs för godkänd prestation. Minst 80% närvaro totalt under kursen krävs för att kunna bli godkänd.

 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska Svenska Jägareförbundet besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum.

Övriga upplysningar

Kursen genomförs på heltid under tiden 29 januari till 9 augusti 2024 och är CSN-berättigad. Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig organisation

Svenska Jägareförbundet
Kursansvarig: Kenneth Schulze
E-post: Kenneth.Schulze@jagareforbundet.se


2021-06-10 2023-06-29