Kursplan - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Kenneth Schulze

Kursplan

Kursplan fastställd

2021-06-01

Gäller från: Januari 2022

Utbildningens nivå

Eftergymnasial utbildning

Betygsskala

 G / IG

Språk

Svenska

Vissa moment och föreläsningar kan hållas på engelska.

Förkunskapskrav

Kvot 1 (10 platser)

Tid-elevpraktik-yrkespraktiktid/lärlingstid 6 mån jaktpraktik och 3 x 10 mån elevtid sammanlagt 36 månader.
Godkänd gymnasieexamen.
Godkända elevprov.
Godkända elevbetyg.

Kvot 2 (10 platser)

Sökanden har minst 180 hp (motsvarande 3 års heltidsstudier vid universitet eller högskola) med inriktning mot lantbruk, skogsbruk, biologi, eller annan relevant akademisk utbildning

eller

Sökanden har 120 hp (motsvarande 2 års heltidsstudier vid universitet eller högskola) eller likvärdiga kunskaper samt arbetslivserfarenhet från för kursen relevant verksamhet.

Innehåll

Kursen riktar sig i första hand till personer som arbetar eller kommer att arbeta med praktisk jakt- och viltförvaltning samt viltförvaltning inom till exempel länsstyrelser, skogsstyrelsen, skogsbolag och jakt- och viltentreprenörer.

Kursens lärandemål uppnås genom självstudier, föreläsningar, seminarier, exkursioner och
övningar. Föreläsningarna har i huvudsak ett nordeuropeiskt perspektiv med fokus på svenska förhållanden. Exkursioner inom viltförvaltning och praktiska övningar ingår i kursen. Övningar, exkursioner, skriftlig rapport och redovisning är obligatoriska.

Via övningar och seminariearbete tränas och vidareutvecklas förmåga till analys, bearbetning,
syntetisering och värdering inom viltförvaltning.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Ha god kännedom om aktuell lagstiftning som berör jakt och viltförvaltning i Sverige och i EU.
 • Kunna redogöra för hur svensk viltförvaltning är organiserad.
 • Kunna leda och utföra arbetet med skötselplaner, tilldelningar och myndighetskontakter som är aktuella i älg- och kronskötseloråden.
 • Ha mycket god kunskap i hur praktisk jakt organiseras och genomförs på ett säkert, etiskt, marknadsmässigt och livsmedelshygieniskt sätt.
 • Kunna skapa viltbruksplaner och förvaltningsplaner där begreppen ekosystemtjänster, samförvaltning och flerartsförvaltning genomsyrar planerna.
 • Ha de ekonomiska kunskaper som krävs för att starta och driva ett företag framgångsrikt och även ansvara för den jaktliga ekonomin på en fastighet.
 • Kunna redogöra för och bedöma jord- och skogsbrukets ekonomi på fastighetsnivå.
 • Ha god insikt i hur jord- och skogs- och viltbruk bedrivs i Sverige.
 • Ha god kunskap om såväl jaktbara som icke jaktbara djurarter i Sverige, de förutsättningar och miljökrav de olika arterna har samt hur de kan förvaltas.
 • Ha kännedom om olika ekosystem och kunna namnge de vanligaste växterna i dessa ekosystem.
 • På ett sakligt och strukturerat sätt kunna hålla föredrag, och kunna argumentera i ämnen som rör aktuella jakt- och viltfrågor både tal och skrift.
 • Muntligt och skriftligt ha redovisat sitt examensarbete med godkänt resultat.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projekt vid
seminarier. Medverkan i obligatoriska moment krävs för godkänd prestation. Minst 80% närvaro totalt under kursen krävs för att kunna bli godkänd.

 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska Svenska Jägareförbundet besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum.

Övriga upplysningar

Kursen genomförs på heltid under tiden 31januari till 12 augusti 2022 och är CSN-berättigad. Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig organisation

Svenska Jägareförbundet
Kursansvarig: Kenneth Schulze
E-post: Kenneth.Schulze@jagareforbundet.se


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2021-06-10 2021-06-10