Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Storleken på vildsvinsstammarna varierar lokalt men breder ut sig geografiskt. Foto: Madeleine Lewander

Vildsvinens status - Rapport från 2013/2014

För jaktåret 2013/2014 såg vi en minskning för avskjutningen av vildsvin som delvis beror på en stor insats att lokalt sänka populationerna året innan.

2015-07-16

Vildsvinen fortsätter att sprida sig i huvudsakligen västerut ifrån de områden i södra och östra Sverige som har etablerade vildsvinspopulationer och i dessa områden så ser vi ingen minskning av antalet fällda vildsvin.

 

Avskjutning vildsvin
Avskjutning vildsvin Sverige 1990-2013

Vildsvin avskjutning länsvis 2013 

Vildsvinsstammens status i södra Sverige

När det gäller vildsvinsstammens status kan det marginellt avvika en del mot det som utläses ur avskjutningsstatistiken eftersom den avser jaktåret som passerat men statusen inkluderar även hösten.

I Blekinge har vildsvinsstammen minskat betydligt, både avskjutningsstatistiken och trafikolyckorna talar för en 20-30 procentig minskning.

I Skåne förekommer vildsvin i stort sett över hela länet och stammen har på många ställen minskat medan den på andra ligger stabil.

I Västra Götaland ökar antalet vildsvin.

I Östergötland är vildsvinsstammen  i samma nivå som föregående år.

I Jönköpings län har antalet vildsvin har minskat kraftigt, de har sent födda kultingar och fler stora gyltor har inte haft kultingar.

 I Kronobergs län ligger vildsvinsstammen ligger kvar på ungefär samma nivå som 2013. Största andelen av kultingarna föddes i rätt tid under våren och kullstorlekarna var normala till stora.

I Kalmar län har vildsvinen ökat något, vilket också kan ses i antalet trafikolyckor 2014.

Vildsvinsstammens status i mellersta Sverige

Bra väderförhållanden och god födotillgång har inneburit att vildsvinsstammen hade ett gynnsamt reproduktionsår med stora kullar och god överlevnad.
De största vildsvinspopulationerna finns i delar av Örebro och Uppsala län samt länen runt Mälaren.
En tydlig trend finns också att vildsvinen ökar allt mer i delar av Dalarna och i någon mån i Värmland.

I norra Sverige är etableringen av vildsvin mycket liten.

Vildsvinsbarometern
Under hösten infördes vildsvinsbarometern som är ett verktyg som ska underlätta vildsvinsförvaltningen.
Det är ett expertsystem där den anvarige jaktvårdskonsulenten beskriver statusen för populationen och relaterad information i länet varje månad samt ger råd för förvaltningen. 
Uppgifterna är lätt tillgängliga via Jägareförbundets webbplats och inkluderar även viltolyckorna per månad i samarbete med viltolycka.se.
Vildsvinsbarometern ger översiktlig information om situationen gällande vildsvin på länsnivå.

 Källa: Återrapportering Allmänna uppdraget 2014, Jägareförbundets viltövervakning 

Madeleine Lewander

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick