Svenska Jägareförbundet

Meny

Förändring av småviltsjakten

Pressmeddelande från Jordbruksdepartementet

Regeringen ändrar i dag rennäringsförordningen så att det inte längre är möjligt att utestänga jägare som inte är fast bosatta i Sverige från småviltsjakten ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen. För att garantera goda viltstammar även i framtiden kan småviltsjakten fortfarande begränsas - men i så fall på andra grunder än folkbokföring och nationalitet.

Enligt den bedömning regeringen gjort kan kravet i rennäringsförordningen på fast bosättning i Sverige utgöra ett indirekt diskriminerande hinder för rörelsen för tjänster, vilket strider mot EG-fördraget. Av den anledningen tas kravet på fast bosättning i Sverige bort ur förordningen.
- Förändringen görs för att vi själva även i fortsättningen skall kunna bestämma över den svenska jakten. Vi undviker nu risken att det blir EG-domstolen som bestämmer villkoren för småviltsjakten, säger Eskil Erlandsson.

Detta hindrar dock inte att regionalpolitiska aspekter beaktas i frågan om upplåtelse av småviltsjakt. Företräde skall fortfarande ges sådana personer som har jakten och fisket som en väsentlig del av sin försörjning eller som bor i fjällnära områden. Dessutom skall det vid upplåtelse av småviltsjakt och handredskapsfiske på statens mark ovan odlingsgränsen tas hänsyn till rennäringen, miljön och turismen. Upplåtelsen måste även vara förenlig med god viltvård.

- Jag har för avsikt att uppdra åt Jordbruksverket att följa vad ändringen innebär för jakttrycket, miljön, rennäringen och den öppna fjälljakten. Det förefaller naturligt att verket även analyserar hur man inom EG-fördragets ram kan säkerställa lokalbefolkningens möjlighet till småviltsjakt i fjällen, fortsätter jordbruksminister Eskil Erlandsson.

- Jag vill också lyfta fram möjligheterna att utveckla jaktturismen. Det finns behov av ökad sysselsättning i glesbygden och förändringen ger förutsättningar för att fler skall kunna få arbete inom alltifrån hotell och affärer till turistföretag, avslutar Eskil Erlandsson.

Kontakt

Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88, 070-519 01 59

Magnus Kindbom
Stabschef
08-405 20 72, 070-519 61 80


2007-03-22 2016-03-11