Svenska Jägareförbundet

Meny

Jägareförbundet kritiskt till ripjaktstopp i Jämtland

Pressmeddelande 2009-08-18: Länsstyrelsen i Jämtland har idag meddelat att man förbjuder ripjakt på huvuddelen av statens marker i jämtlands fjällen. Enligt Svenska Jägareförbundet saknar beslutet faktamässig grund och ger oskäliga konsekvenser för jakten i Jämtland.

I ett pressmeddelande idag på morgonen meddelade länsstyrelsen att man beslutat att förbjuda ripjakten på huvuddelen av statens marker på de så kallade renbetesfjällen i Jämtland. Motivet till beslutet sades vara att det fanns ”en påtaglig risk för att den framtida utvecklingen av bestånden äventyras om jakt tillåts”. Beslutet innebär sannolikt att dalripan för första gången någonsin är fredad på statens marker i Jämtlandsfjällen.

Svenska Jägareförbundet finner beslutet i flera avseenden anmärkningsvärt;

  • Länsstyrelsen stoppar ripjakten för såväl ortsbor som övriga jägare bosatta i Sverige och utrikes, samtidigt medger man att jakten bedrivs som vanligt inom ett mindre område där ett privat företag säljer ripjakt i vinstsyfte.
  • Länsstyrelsen grundar sitt beslut att förbjuda jakten på att jakten skulle äventyra ripans fortlevnad i fjällen, vilket är fel. Resultaten från såväl svensk som utländsk viltforskning har mycket tydligt visat att jaktens påverkan på småviltstammar är försumbar. Däremot har rovvilt och väderlek en mycket stor påverkan.
  • Beslutet visar på förvånansvärd brist på samordning mellan de tre fjällänen. Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten har beslutat om att ha i princip samma regler i höst som föregående år. Jämtlands beslut kommer dock att medföra ett ökat tryck på jaktområdena i de Norr- och Västerbottniska fjällen där vi kan räkna med trängsel av jägare och en försämrad jaktupplevelse.

Även om Svenska Jägareförbundet är starkt kritisk till hur länsstyrelsen i Jämtland hanterat denna fråga så är Förbundet samtidigt medveten om att beslutet till stor del är orsakat av ett regeringsbeslut. Våren 2007 beslutade vår regering att länsstyrelserna inte längre skulle få positivt särbehandla jägare bosatta i Sverige framför jägare bosatta utanför landet. Denna typ av regelverk fanns och finns på statlig mark i Norge, Finland, Danmark, Polen med flera länder. Hade inte regeringen fattat detta beslut hade det förmodligen blivit en helt vanlig ripjaktshöst i Jämtland, om än med en svag riptillgång.

För mer information, kontakta

Hans Geibrink, fjälljaktsansvarig jaktvårdskonsulent, 070-33 00 676
Christel Johansson, jaktvårdskonsulent Jämtland, 070-33 00 649
Sven-Gunnar Sivertsson, ordförande Jägareförbundet Mittnorrland, 0705-85 51 48


2009-08-18 2016-03-11