Svenska Jägareförbundet

Meny

Här finns länkar till beslut, betänkanden och andra rapporter om jakt. Foto: Mostphotos

Beslut och skrivelser

2022

Regeringen förstärker svensk livsmedelsproduktion - 7 februari

Regeringen beslutar om ytterligare bidrag till Svenska Jägareförbundet - 3 februari

2021

Justitieutskottet säger nej till regeringens förslag om vapendirektivet - 21 januari

Förtydliganden angående beslut om viltvårdsfonden - 20 januari

Regeringen beslutar om förändringar angående viltvårdsfonden - 7 januari

2020

Regeringens förslag: Reglera utfodring av vilt - 24 november 2020

Riksdagen röstade nej till reglering av vapenmagasin - 16 april 2020

Möjligt att sälja vildsvinskött - 14 april 2020

Licensjakt på gråsäl - 8 april 2020

Reviderad förvaltningsplan för vildsvin klar - 30 mars 2020

Naturvårdsverkets förslag på jakttider

2019

EU:s högsta domstol: Licensjakt på varg möjlig framöver - 10 oktober 2019

Regeringen möjliggör licensjakt på gråsäl -

Remiss av promemorian Reglering av vapenmagasin - · Uppdaterad
Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitiedepartementet från dem som ombetts att svara på remissen av promemorian Reglering av vapenmagasin.

Promemoria: Reglering av vapenmagasin - 11 juli 2019
Denna promemoria kompletterar den tidigare upprättade och remitterade promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1).

Beslut Riksdagen: Det bör utredas om jägare ska få utökad vapengarderob (JuU29) - 19 juni 2019

Naturvårdsverket: Skrivelse angående utebliven delegering av licensjakt efter varg till samtliga länsstyrelser -  13 juni 2019

Beslut Riksdagen: Regeringen bör införa licensjakt på säl (MJU9) - 4 april 2019

Betänkande 2018/19:MJU6 (pdf, 550 kB) - 6 mars 2019
Riksdagen sa nej till förslag i motioner från allmänna motionstiden 2018 om bland annat det allmänna uppdraget, viltförvaltningsdelegationerna, begränsning av vildsvinsstammarna, jaktmedel, terrängkörning vid jakt, finansieringsfrågor samt förvaltningen av älg och kronhjort.

Beslut Riksdagen: Regeringen bör fortsätta värna självbestämmande i skogsfrågor (MJU8) - 6 mars 2019

Lagrådsremiss: Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv - 07 februari 2019

2018

Remiss av Ds 2018:30 Tillståndsprövning av vapendelar m.m. - 16 juli 2018

Promemoria: Tillståndsprövning av vapendelar m.m. - 4 juli 2018

Fler patroner ska ge tryggare björnjakt 

Regeringen underlättar för jägare med funktionsnedsättning att få jaga -

Tilläggsuppdrag till Uppdraget att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område (Ju 2017:E) - 20 april 2018

Effektivare vildsvinsjakt 2018-03-28
Regeringen har beslutat att vissa jaktmedel ska få användas för att göra jakten efter vildsvin enklare och mer effektiv

Beslut: Det regionala inflytandet över viltförvaltningen borde utvärderas (MJU10) - 7 mars 2018

Betänkande 2017/18:MJU8 (pdf, 372 kB) - 31 januari 2018
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om jakt- och viltvård. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden motionerna tar upp samt gällande regler. Motionerna handlar bland annat om stödutfodring av klövvilt, jaktmedel, ansvaret för det allmänna uppdraget och vissa jaktfrågor.

Remiss av Ds 2018:1 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv 17 januari 2018

Promemoria: Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv - 4 januari 2018

2017

Utökad skyddsjakt på kron- och dovhjort ska minska skador på skog och grödor -

Naturvårdsverkets redovisning Jakt i Sveriges ekonomiska zon.pdf PDF (262 kB) 2017-10-23

Ändringar i jaktförordningen när det gäller beslut om antalet patroner vid björnjakt - 2017-07-11

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/853 av den 17 maj 2017 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen

Uppdrag att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område - 13 april 2017

Nya regler för fjälljakten träder i kraft

Betänkande 2016/17:MJU11 (pdf, 346 kB) - 1 mars 2017
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2016 om jakt och viltvård. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om vildsvinsförvaltning, jakttider och terrängkörning vid jakt.

2016

Naturvårdsverket: Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter björn, varg, lo och järv till vissa länsstyrelser - 22 december 2016

Snabbare handläggning av jaktvapenlicenser (2016-11-17)
Regeringen har beslutat att lyfta sekretessen på jägarexamensregistret

Förordning om fjälljakt PDF (19 kB) (2016-10-26)

Beslut: Nej till regeringens förslag om förbud mot utfodring av vilt (MJU4) - 26 oktober 2016

Nya regler för fjälljakten gynnar jägare bosatta i Sverige -

Vildsvin och viltskador Proposition 2015/16:199 - 14 juli 2016

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU19 - 11 maj 2016
Regeringen bör skapa en ny myndighet för jakt- och viltförvaltning samt se till att vissa viktiga frågor i den nedlagda Jaktlagsutredningen utreds. Det gäller bland annat frågor som rör samernas rätt att jaga, jakten på småvilt i vissa områden - den så kallade fjälljakten, jakt på kronhjort, jakt på allmänt vatten, förvaltning av säl och förenkling av regler.

Beslut: EU-förslag om strängare regler för vapen går för långt (JuU26) - 27 januari 2016

2015

Beslut - Beslutad rovdjurspolitik bör fullföljas (MJU12) - 16 december 2015

Fjälljakten på remiss -

Överprövning av beslut om skyddsjakt och licensjakt för vissa rovdjur -

Beslut: Ny myndighet för jakt och viltvård bör inrättas (MJU9) - 26 mars 2015

2014

Naturvårdsverket: Beslut om varg 2014 och tidigare

Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt
SOU 2014:54

Betänkande 2013/14:MJU19 (pdf, 111 kB) - 3 april 2014
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om jakt och viltvård. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vildsvinsförvaltning, djurskydd i samband med jakt och terrängkörning vid jakt.

2013

Beslut Nya mål för rovdjurspolitiken (MJU7) - 10 december 2013
Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag till nya mål för rovdjurspolitiken. Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet.

Jaktlagsutredningen, SOU 2013:71 PDF (1 MB)
Tilläggsdirektiv till Jaktlagsutredningen (L 2012:01) PDF (145 kB)

Viltmyndigheten - jakt och viltförvaltning i en ny tid SOU 2013:71.

Betänkande 2012/13:MJU17 (pdf, 135 kB) - 2 maj 2013
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om jakt och viltvård. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om jaktlagstiftningen, dubbelregistrering vid jakt, ersättning för bland annat viltskador, det allmänna uppdraget, jakttider, jakt på bland annat vildsvin och jakt med lös hund.

2012

Beslut: Riksdagen vill ompröva ändring av fjälljakt (MJU13) - 28 mars 2012

Beslut: Riksdagen vill se allmän jakt på skarv (MJU14) - 25 april 2012

2011

Betänkande 2010/11:MJU8 (pdf, 115 kB) - 9 februari 2011
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om jakt och viltvård. Orsaken är bland annat att riksdagen i flera frågor har delegerat rätten att fatta beslut till regeringen och till de myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Motionerna handlar bland annat om jakttider, jaktformer, skyddsjakt och fäbodjordbrukare, fjälljakt, skadskjutning och rovdjurscentrum.

2010

Beslut: Nya regler för älgjakt (MJU6) - 1 december 2010

Älgförvaltningen Prop. 2009/10:239.

2009

Beslut: En ny rovdjursförvaltning (MJU8) - 21 oktober 2009

2005

Vem får jaga och fiska? - Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen (2005-02-23)

 

2004

Precisering av Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag att leda delar av viltvården och jakten i lande

2000

Beslut: Ny lag om viltvårdsområden (MJU17) - 8 juni 2000

1999

Skyddsjakt på varg - Betänkande från Rovdjursutredningen SOU 1999:50.

1997

Jaktens villkor - en utredning om vissa jaktfrågor


2019-09-16 2022-02-07