Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt för att förebygga skador av vilt

Bilaga 4 - SFS 2021:334

1)      Axishjort, bisam, bison, frett, guldfläckig mangust, mink, mufflonfår, mårdhund, röd muntjak, sikahjort, stenmård, strimmig skunk, sumpbäver, svartsvansad präriehund, tvättbjörn, vildkanin, vitsvanshjort och wapitihjort
får jagas för att förhindra skador orsakade av främmande viltarter

den 1 juli–30 juni.

2)      Ekorre, grävling, hermelin, husmus, iller, lämlar, mink, mullvad, mård, mårdhund, råttor, räv, skogsmöss, sorkar, vessla, vildkanin och vildsvinsom kommer in på gården eller i trädgården och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas
den 1 juli–30 juni.

Jakträttshavare får under samma tid bedriva jakt efter sådana djur samt björktrast, fiskmås, fälthare, gråsparv, gråtrut, havstrut, kaja, korp, kråka, näbbmus, pilfink, råka, skata, skrattmås och tamduva
1. i en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet
2. på mark medjordbruksgrödor eller somanvänds till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling
3. om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö-och hälsoskyddsområdet
den 1 juli–30 juni.

3)      Fälthare
får jagas i handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktodling eller plantskola, om det behövs för att förhindra skador på träd eller trädplantor
den 1 jan.–15 april.

Fälthare
får jagas i handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktodling eller plantskola om anläggningen är inhägnad med stängsel och grindar på sådant sätt att hare hindras att komma in eller ut
den 1 juli–30 juni.

Vildkanin
får jagas i handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktodling eller plantskola, om det behövs för att förhindra skador på träd eller trädplantor
den 1 juli–30 juni.

4)      Gråsparv och pilfink
som orsakar olägenhet för människors hälsa eller boskaps hälsa i ladugårdar, livsmedelslager eller andra motsvarande anläggningar får jagas
den 1 juli–30 juni.

5)      Bläsgås, fiskmås, grågås, gråtrut, havstrut, kaja, kanadagås, korp, kråka, ringduva, skrattmås, skata, storskarv, tamduva och vitkindad gås
som uppträder vid flygplatser får jagas med hänsyn till flygsäkerheten
den 1 juli–30 juni.

6)      Grävling
som förekommer i vilthägn, får jagas om det behövs med hänsyn till viltvården
den 1 juli–30 juni.


Grävling, rödräv och skogsmård
som förekommer tillfälligt på ö, holme eller skär, får jagas om det behövs med hänsyn till viltvården
den 1 juli–30 juni.

7)      Rödräv och korp
får jagas, om det behövs för att skydda ungar av tamdjur inom område för uppfödning av tamdjur och för att skydda renkalvar i renskötselområdets kalvningsland
den 1 juli–30 juni.

8)      Årsunge av rödräv
får jagas, om det behövs för att tillgodose viltvården
den 1 juli–30 juni.

9)      Årsunge av grävling
får jagas, om det behövs för att tillgodose lantbruket eller viltvården
den 1 juli–30 juni.

10)   Årskalv av älg
som uppträder vid fält med oskördad gröda, får jagas om det behövs för att förebygga skada, om länsstyrelsen inte föreskrivit annat
den 1 aug.–den särskilda älgjaktstidens början enligt bilaga 2.

11)   Sädgås
som uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda, får jagas i Blekinge län och Skåne län
den 21 april–20 feb.

12)   Grågås, kanadagås och vitkindad gås
som uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda eller kan medföra olägenhet för människors hälsa,får jagas
den 1 juli–30 juni.

13)   Grävling, hermelin, iller, korp, mård, rödräv och vessla
får jagas inom område för viltuppfödning, hönsgård eller liknande anläggning samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarna
den1 juli–30 juni.

14)   Koltrast och stare
får jagas inom trädgård eller annan anläggning för yrkesmässig bär-eller fruktodling samt inom ett avstånd av 200 meter från sådana anläggningar, om det behövs för att förhindra skada inom anläggningarna
den 1juli–30 juni.

15)   Ringduva
som uppträder i flock om minst fem individer och som orsakar skada i yrkesmässiga odlingar, får jagas i sådana odlingar i:
Dalarnas län, Gävleborgs län, Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län
den 1 jan.–31 juli.
och som orsakar skada i yrkesmässiga odlingar, får jagas i sådana odlingar i:
övriga delar av landet
den 1 jan.–15 aug.

16)   Fågelbo samt ägg eller ungar
får flyttas om allvarlig skada eller olägenhet orsakas av att fågel byggt bo i ett hus eller en gård
den 1 juli–30 juni.

17)   Årskalv av dov-och kronhjort
som uppträder vid fält med oskördad gröda, får jagas om det behövs för att förebygga skada
den 1 juli–15 april.

18)   Årskalv av kronhjort
får jagas om kronhjort orsakar stamskada på barrträd
den 1 juli–15 april.

19)   Storskarv


2021-05-12 2021-10-27