Länsstyrelse-förslag hotar den lokal älgförvaltningen - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Fotograf:	Mostphotos

Fotograf: Mostphotos

Länsstyrelse-förslag hotar den lokal älgförvaltningen

I dagarna tas ett viktigt ställningstagande i Dalarnas viltförvaltningsdelegation om den lokala älgförvaltningens vara eller icke vara. Efter riksdagsbeslutet 2010 genomfördes ett gediget arbete för att få till gränser för nya älgförvaltningsområden (ÄFO), som kunde accepteras av alla parter.

2020-11-25

Samråd och remissrundor genomsyrande processen.  Till slut åstadkoms en lösning som kunde accepteras. Det omfattande arbete som genomförts i dessa områden riskerar nu att gå förlorat om länsstyrelsen och markägarsidan får igenom sina förslag.  Beslutet gäller nämligen de nya gränserna för Dalarnas ÄFO:n.

Förslaget handlar om att ta bort flertalet gränser för befintliga områden. Det innebär att det skapas områden på mellan 300 000–500 000 hektar - område som sträcker sig mellan Falun och Skattungbyn eller mellan norska gränsen nordväst om Idre och Evertsberg.

Förslaget har inte ens skickats på remiss till redan befintliga älgförvaltningsgrupperna eller till de jaktföreningar som berörs! En ordning som Jägareförbundet starkt kritiserar, eftersom det krävs delaktighet för att åstadkomma acceptans.

Hanteringen ledde till att Jägareförbundet genomförde en egen internremiss för det motförslag vi lämnat in. Vi förde en dialog med våra ledamöter i älgförvaltningsgrupperna och med de jaktvårdskretsar som berörs. Länsstyrelsens förslag väckte ilska och förtvivlan och en känsla av att bli överkörd!

Förslaget betyder, enligt jägarna, att det lokala perspektivet i förvaltningen kraftigt försvagas. Deras reaktion styrks också av en färsk doktorsavhandling från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå; stora förvaltningsområden gör det betydligt svårare att fånga in de lokala variationerna i älgstammen. Inventeringar som görs skulle få minskad förtroende när man inte känner igen sig i resultaten.

Länsstyrelsen stödjer sig på naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om jakt efter älg och kronhjort. Där står det: ”Med utgångspunkt i älgens rörelsemönster i landskapet ska älgförvaltningsområden, där så är möjligt, indelas efter naturliga eller skapade barriärer…”.

I allmänna råden kan man också läsa följande: ” För att en älgstam ska anses avgränsad bör minst 80 procent av älgstammen finnas inom älgförvaltningsområdet under året. De flesta älgförvaltningsområden i södra Sverige bör ha en areal i storleksordningen 50 000 hektar och i norra Sverige 100 000 hektar eller mer. Älgförvaltningsområdena bör inte vara för stora för att möjliggöra lokal förankring”

Sista meningen är viktig.  Om sammanslagningar enligt länsstyrelsens förslag inte kan accepteras i jägarled, torde de anses för stora.

Att förvalta älgar är inte svårt. Problemet är människorna. Det måste tas hänsyn till dem som faktiskt ska utföra jakten. Jägarna måste känna delaktighet och möjlighet att påverka de planer som ska beslutas.

Länsstyrelsens förslag innebär ett stort avsteg från det som en gång var tanken med lokal förvaltning. Vårt förslag bygger på tanken om en förvaltning nära människor, den enda rätta anser Dalarnas Jägareförbund.

Ulf Berg, ordförande Jägareförbundet Dalarna

Mats Larsson. Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick