bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

Visar hur förändringen sker mellan 2 rapporter från SLU, den till v är från 240202 och den till höger från 240216

Visar hur förändringen sker mellan 2 rapporter från SLU, den till v är från 240202 och den till höger från 240216

Varginventeringen status 2024-02-16

Fram till den 16 februari har det hittats minst 57 olika konstellationer av vargar i hela riket. Vilka som berör Dalarna varierar över tid, men hittills har vi minst 9 olika grupper som påverkar länet påträffats under årets inventering.

2024-02-17

Text hämtatd från SLU's löpande rapport över vargreviren 2024-02-16:

Varginventering – begrepp och förklaringar
Målet med varginventeringen i Sverige vintern 2023/2024 är att dokumentera samtliga familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar (årsvalpar).
Inventeringen sker under perioden 1 okt – 31 mars. Antalet föryngringar används för att uppskatta hela populationens storlek i antal individer.
I renskötselområdet ska även antalet vargar per sameby fastställas. Inventeringen i samebyarna sker under hela året.

Familjegrupp
En familjegrupp vargar (kan även kallas flock) består som regel av hane och tik och deras valpar. Oftast är det årsvalpar (de föds på våren), men även valpar från tidigare kullar kan ibland finnas kvar.
En familjegrupp kan även bestå av föräldrar med enbart valpar från tidigare kullar även om det är mer ovanligt. Några sådana familjegrupper brukar dock dokumenteras varje år i Sverige. Om en familjegrupp innehåller årsvalpar har en föryngring skett i reviret.

Revirmarkerande par
Ett vargpar som etablerat sig i ett revir, men som ännu inte fått valpar. I sällsynta fall kan ett vargpar åtföljas av en tredje varg, till exempel ett syskon till någon av dem.

Övrig stationär med föryngring
Fall där årsvalpar dokumenteras, men där en familjegrupp enligt definitionen ovan, inte kan påvisas under vintern. Dessa föryngringar ingår i underlaget för beräkning av populationens storlek.

Trender och populationsuppskattningar av populationen
Trender i populationen har redovisats genom antal familjegrupper och par sedan 1998/1999. Det totala antalet vargar i Skandinavien har sedan vintern 2011/2012 uppskattats med hjälp av en omräkningsfaktor som multiplicerats med antalet dokumenterade föryngringar. Omräkningsfaktorn är baserad på inventeringsdata från tidigare års inventeringar (2000/01 – 2002/03).

Naturvårdsverket har gett olika forskargrupper i uppdrag att ta fram nya
omräkningsfaktorer samt att utvärdera befintliga och nya omräkningsfaktorer. Denna vinter kommer dock samma omräkningsfaktor som föregående år att användas.

Tillbaka till överblick