bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Dalarna

27 familjegrupper eller revirmarkerande par hittade. Data Länsstyrelsena Karta  SLU Viltskadecenter

27 familjegrupper eller revirmarkerande par hittade. Data Länsstyrelsena Karta SLU Viltskadecenter

Varginventeringen uppdatering 2024-01-12

Inventeringen i Dalarna visar på 3 revir samt 2-3 revir som delas med angränsande län.

Lista över familjegrupper eller revirmarkerande par

Lista över familjegrupper eller revirmarkerande par

2024-01-13

Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Redovisningen av vargrevir visas som familjegrupper eller revirmarkerande par, dokumenterade enligt gällande inventeringsinstruktioner.

Här publicerar vi fortlöpande revir när hela arbetsgången (fältarbete, sammanställning och granskning) är klar. Om du saknar ett revir i listan beror det på att länsstyrelsen inte är färdig med hela kvalitetssäkringen än.

Dataunderlag (spårningar och DNA-prover) granskas, social status dokumenteras och reviren särskiljs från varandra enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10; 2014:23) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn samt Naturvårdsverkets och Rovdatas Instruktion för fastställande av familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring av varg.

Inventeringsinstruktionerna finns på Naturvårdsverkets webbplats: Inventeringsmetodik för stora rovdjur

Uppgifterna är preliminära och kan komma att ändras fram till dess att slutrapporten är sammanställd i juni.

Fakta:

Varginventering – begrepp och förklaringar

Målet med varginventeringen i Sverige vintern 2023/2024 är att dokumentera samtliga familjegrupper, revirmarkerande par och föryngringar (årsvalpar). Inventeringen sker under perioden 1 okt – 31 mars. Antalet föryngringar används för att uppskatta hela populationens storlek i antal individer.

I renskötselområdet ska även antalet vargar per sameby fastställas. Inventeringen i samebyarna sker under hela året. 

Familjegrupp 

En familjegrupp vargar (kan även kallas flock) består som regel av hane och tik och deras valpar. Oftast är det årsvalpar (de föds på våren), men även valpar från tidigare kullar kan ibland finnas kvar. 

En familjegrupp kan även bestå av föräldrar med enbart valpar från tidigare kullar även om det är mer ovanligt. Några sådana familjegrupper brukar dock dokumenteras varje år i Sverige. Om en familjegrupp innehåller årsvalpar har en föryngring skett i reviret. 

Revirmarkerande par 

Ett vargpar som etablerat sig i ett revir, men som ännu inte fått valpar. I sällsynta fall kan ett vargpar åtföljas av en tredje varg, till exempel ett syskon till någon av dem. 

Övrig stationär med föryngring 

Fall där årsvalpar dokumenteras, men där en familjegrupp enligt definitionen ovan inte kan påvisas på vintern. Dessa föryngringar ingår i underlaget för beräkning av populationens storlek. 

Trender och populationsuppskattningar av populationen

Trender i populationen har redovisats genom antal familjegrupper och par sedan 1998/1999. Det totala antalet vargar i Skandinavien har sedan vintern 2011/2012 uppskattats med hjälp av en omräkningsfaktor som multiplicerats med antalet dokumenterade föryngringar. Omräkningsfaktorn är baserad på inventeringsdata från tidigare års inventeringar (2000/01 – 2002/03).

Naturvårdsverket har gett olika forskargrupper i uppdrag att ta fram nya omräkningsfaktorer samt att utvärdera befintliga och nya omräkningsfaktorer. Denna vinter kommer dock samma omräkningsfaktor som föregående år att användas.

Tillbaka till överblick