Svenska Jägareförbundet

Meny
Foto: Mostphotos

Foto: Mostphotos

Viltforskning

Av tradition omfattar viltforskningen främst arter som är jaktligt intressanta, eller som har påverkan på det jaktbara viltet. Detta trots att till exempel jaktlagens definition av vilt är "alla vilda däggdjur och fåglar". Anledningen är att forskningen i stor utsträckning varit finansierad av jägarna.

Varför viltforskning?

Behovet av kunskap är stort för att både viltförvaltning och jakt ska kunna bedrivas på ett sätt som effektivt, långsiktigt hållbart och etiskt försvarbart. Kunskapen från forskningen används som underlag för beslut på alla olika nivåer - från regering och länsstyrelser till jaktlag och jägaren på det enskildajaktpasset. Flera näringar drar också nytta av vilforskningen. Dessutom genererar den massor av intressant information om vårt vilt för allmänheten - den mesta kunskapen som finns om viltet kommer ju från viltforskningen!

Vilka finansierar?

En stor del av den svenska viltforskningen finansieras av jägarna själva. Den statliga jaktkortsavgiften finansierar Viltvårdsfonden som administreras av Naturvårdsverket. De forskningsmedel som delas ut av Svenska Jägareförbundet kallas allmänt för Forskningstjugan och finansieras via medlemsavgifterna till förbundet.

Andra finansiärer som bidrar med medel är ideella organisationer som till exempel Världsnaturfonden, stiftelser som Mistra, eller privata företag som skogsbolagen. Statlig finansiering fördelas via statliga forskningsfinansiärer som Formas och Vetenskapsrådet. Dessutom finns möjlighet att söka medel från EU, vilket oftast fördelas i separata utlysningar.

Det är vanligt att projekt får kombinerade bidrag från flera olika håll, till exempel Viltvårdsfonden, Forskningstjugan och WWF.

Var pågår viltforskningen?

Den svenska viltforskningen är spridd över de flesta av landets universitet och högskolor. En viktig centrumbildning är dock Grimsö forskningsstation som är en del av Sveriges lantbruksuniversitet.

Svenska Jägareförbundet skiljer mellan forskning och andra sorters försöksverksamhet, där forskning är en verksamhet som bedrivs vid vetenskapliga institutioner och som syftar till att dela med sig av resultaten genom vetenskapliga publikationer. Det är viktigt för att hålla god kvalitet på projekten - så att resultaten blir rättvisande och trovärdiga!


2012-10-08 2018-09-07