bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Förbundsnyhet

Kalibers granskning av Allmänna uppdraget

Under hösten har radioprogrammet Kaliber granskat Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag. Huvudsyftet, i reportern Lena Petterssons arbete, har varit att se om förbundet är objektivt och sakligt, vilket uppdraget kräver. Delar av hennes granskning rör förbundets objektivitet kopplat till vargfrågan – ett område där förbundet tackat nej till stora delar av uppgifterna sedan hösten 2011.

2016-02-22

Svenska Jägareförbundet är noga med att vara en öppen och tillgänglig organisation. Vi har ingenting att dölja, därför berättar vi vår syn på granskningen och gör vårt material tillgängligt för allmänheten och jägarna. För oss är det viktigt att Allmänna uppdraget sköts på bästa tänkbara sätt. Vi är mycket stolta och nöjda med resultatet, återkopplingen från regeringen har alltid också varit positiv.

Radioprogrammet Kaliber är P1:s satsning på undersökande journalistik. Redaktionen granskar samhället ur många olika perspektiv.
Under hösten 2015 har Kaliber lagt omfattande tid på att granska Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag. Syftet har varit att undersöka om organisationen kunnat balansera medlemsuppdraget och det statliga uppdraget med varandra. Särskilt intresse har Kaliber lagt på att undersöka i vilken mån det finns intressekonflikter och om förbundet klarar av att hantera objektiviteten, som det Allmänna Uppdraget kräver.
Eftersom denna typ av granskningar ofta kan leda till diskussioner och ifrågasättande – efter att programmet har sänts – har förbundet bandat intervjun. Därför kan vi göra det möjligt för såväl medlemmar som allmänhet att lyssna igenom intervjun och ta ställning utifrån hela underlaget.
Reportern har hela tiden varit noga med att försöka få all fakta rätt, och skickat många mejl med frågor och kontrollfrågor.

Journalister som granskar vill naturligtvis hitta ett motsattsförhållande, där det blir svårt att svara på frågorna, där orimligheter uppenbaras och där granskningen skapar perspektiv och kunskap.
Att granska allmänna uppdraget är inget lätt uppdrag. Detta kommer av att flera faktorer. Uppdragets konstruktion (det vill säga att jägarna själva betalar till Viltvårdsfonden) är ovanlig, kanske till och med helt unik. Därtill är en del av arbetsuppgifterna i uppdraget väldigt tydligt utpekade, medan en del andra fall är mer generella.

Allmänna uppdraget innehåller följande delar:

 • Övergripande information

 • Information om praktisk jakt och förvaltning av vilt

 • Viltövervakning

 • Älgförvaltning

 • Vilt och trafik

 • Yrkesmässig jägarutbildning

Därtill finns några tydligt specificerade arbetsuppgifter inom följande verksamheter:

 • Arbete med bly i ammunition
 • Vildsvinsförvaltning
 • Stora Rovdjur
 • Älgförvaltning
 • Älgobs 

Ett exempel på att det är svårt att granska uppdraget kan nämnas att posten som benämns ”Övergripande information bara har två arbetsuppgifter specificerade: Att objektivt svara på remisser och ge allmänheten får saklig och objektiv information.
Jägareförbundet har med andra ord ganska fria händer att utforma innehåll och arbetssätt. Dock måste förbundet noggrant återrapportera vad man gjort och få godkänt för sin redovisning, annars kan Näringsdepartementet kräva återbetalning. Hittills har förbundet klarat av denna rapportering på ett bra sätt.
Genom återrapporteringen till regeringen har förbundet genom åren fått bra kunskap om vilken typ av ”Övergripande information” regeringen efterfrågar, även om dessa inte finns nedtecknade i uppdragsbeskrivningen. Det kan exempelvis gälla webbsidor med objektiv information om olika djurarter. Allt arbete som förbundet utför finns noggrant specificerade i återrapporteringen.

I granskningen har Kaliber noga undersökt Svenska Jägareförbundets hemsida för att hitta omständigheter där förbundet inte lever upp till kraven som regeringen ställer. De exempel reportern tagit upp i intervjun rör varg. Och de ställen där hon hittat information är på bloggen, det vill säga en del av förbundets webb som är knutet till medlemsorganisationen.
När det gäller varg finns en för Kaliber besvärande omständighet. Viktiga delar av Allmänna uppdraget som rörde varg avsade sig Svenska Jägareförbundet hösten 2011, eftersom vi bland annat inte kunde delta och förankra utsättning av varg. Förbundet ansåg sig inte heller kunna vara objektiva i frågan – och därför avsade sig förbundet detta uppdrag och regeringen drog tillbaka avsatta medel.
Idag ska förbundet bistå med att samordna skyddsjakter, motverka illegal jakt och informera om myndighetsbeslut, till exempel vilka beslut som Naturvårdsverket fattar avseende vargjakt.

Detta förhållande medför att Jägareförbundet inte har samma övergripande objektivitetskrav för vargen, eftersom vi inte längre har liknande uppdrag kopplat till denna viltart. Dock strävar förbundet alltid efter att utgå från fakta i allt det gör, vilket också omfattar vargen.
Detta förhållningssätt kommer från organisations sätt att vara, inte som en konsekvens av allmänna uppdraget. Förhållningssättet har gett förbundet förtroende och respekt eftersom vårt samhälle i huvudsak bygger på samma principer – där fakta utgör basen för väl övervägda beslut.

Det finns ingenting i allmänna uppdraget som begränsar förbundet från att ha åsikter om viltförvaltningen i landet. Det har istället varit dessa åsikter som drivet fram och vidareutvecklat viltförvaltningen. Det är genom förbundets nära kontakter med jägarna som brister i viltförvaltningen identifieras och kloka lösningar växer fram.
Idag vänder sig många andra länder till Sverige och vill kopiera vårt arbetssätt inom viltförvaltning (inventeringar, kunskap, viltövervakning med mera) eftersom den fungerar på ett mycket bra sätt med höga krav på kunskap och fakta – men också för samverkan mellan forskning, beslutsfattare och jägare. Att den svenska viltförvaltningen är ett föredöme i många stycken ska nog till delar tillskrivas Jägareförbundet, dels genom allmänna uppdraget, dels genom medlemsorganisationens stora arbete och samverkan med ansvariga beslutsfattare med myndigheter.
Den statliga utredaren Madeleine Emmervall slog 2004 fast att förbundet på ett förtjänstfullt sätt utfört uppdraget.

Reportern har intervjuat många olika personer. Lena Pettersson har också försökt att utreda om uppdraget medfört att förbundet får genvägar till politiken.
Svenska Jägareförbundet är öppet med att vi har ett uppdrag av regeringen vilket innebär att vi har nära kontakter med uppdragsgivaren, men också att vi precis som alla andra stora organisationer bedriver intressebevakning. Denna går främst ut på att presentera fakta, ge kunskap, informera om utveckling i olika frågor och ge svar på frågor.
Med tanke på att det finns en omfattande lobbyism i riksdagen så anser förbundet inte att intressebevakningen på något sätt utmärker sig i ena eller andra riktningen. Den ska hålla sig inom de regler som finns och inte innehålla något otillbörligt som kan ifrågasättas.
Målet är självklart att vår intressebevakning ska vara värdefull för dem som får kunskap och fakta av oss.

Redan innan Kalibers granskning påbörjades i höstas hade nuvarande landsbygdsminister Sven-Erik Bucht meddelat förbundet att allmänna uppdraget ska ses över, med avsikt på att förbättra och förtydliga detta.
Svenska Jägareförbundet välkomnar arbetet. Redan 2013 föreslog förbundet att det kan finnas anledning att tydliggöra uppdraget för framtiden.
Om allmänna uppdraget ska vara modernt och anpassat till nutidens utmaningar i viltförvaltningen krävs det regelbundna översyner. För oss är det viktigt att det finns en långsiktighet som ger bättre förutsättningar att åstadkomma de förändringar och förbättringar som regeringen efterfrågar. Svenska Jägareförbundet vill därför delta i arbetet kring översynen, eftersom såväl staten som förbundet vill ha ett tydligt uppdrag som genererar samhällsvärde och en bra viltförvaltning.

Idag byggs Viltvårdsfonden av pengar som jägarna betalar för det statliga jaktkortet. Inga andra intressen betalar in pengar. Allmänna uppdraget betalas därmed av jägarna och inte av skattemedel.

Länkar:

Lyssna på hela intervjun

Läs Beslut om Allmänna uppdraget

Läs om Jakt och Viltvårdsuppdraget

Läs Återraportering allmänna uppdraget

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick