Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

- EU-kommissionen bör återkalla sitt förslag för att göra nödvändig konsekvensanalys och konsultera berörda parter. Foto: Johanna Thörnqvist

”Förbudet mot vissa halvautomatiska vapen strider mot svensk grundlag”

- EU-kommissionen bör återkalla sitt förslag för att göra nödvändig konsekvensanalys och konsultera berörda parter. Om det efter denna process föreligger behov av ett ändringsförslag så får EU-kommissionen utarbeta ett sådant för behandling inom EU på föreskrivet sätt.

2015-12-22

Det skriver Svenska Jägareförbundet, Svenska Skyttesportförbundet, Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skidskytteförbundet samt Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet i ett remissvar till regeringen angående EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv.

De fyra förbunden är hårda i sin kritik av förslaget och räknar upp en rad brister. De anser bland annat att probleminventering, konsekvensanalys och konsultation saknas.
- Förbudet mot vissa halvautomatiska vapen är inte proportionerligt, rättssäkert och strider mot svensk grundlag och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
I yttrandet anges också att EU-kommissionens förslag om förbud mot distansavtal för privatpersoner inte är proportionerligt och även överflödigt.
- Förbud för vapeninnehav av personer under 18 år skulle drabba gymnasieundervisning avseende jakt och skytte helt omotiverat, och är därför oproportionerligt.
- Obligatoriska läkarkontroller och 5-årslicenser skulle leda till onödig administration med höga kostnader för samhället och ännu längre handläggningstider, utan någon säkerhetsvinst. Förslagen strider därför mot proportionalitetsprincipen, anser förbunden.

I samtliga ovanstående skäl anger förbunden också att förslagen inte heller bör ligga inom EU:s kompetens enligt subsidiaritetsprincipen. Denna princip handlar om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Den används för att avgöra om en fråga ska beslutas på EU-nivå eller i medlemsländerna.

En direkt felaktighet har också hittats i förslaget gällande ljuddämpare:
- Ljuddämpare ska inte ses som en väsentlig vapendel eftersom den inte behövs för att avfyra ett vapen. Något sådant krav finns inte heller enligt FN-protokollet, vilket felaktigt påstås i förslaget.

Tillbaka till överblick