Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Regeringen skapar obalans i viltförvaltningen

Regeringens beslut idag om att ändra sammansättningen av Viltförvaltningsdelegationerna och ge ännu mer tyngd till miljö- och naturvårdsintressena är förvånande och snedvrider demokratin i viltförvaltningen. Samtidigt pågår det forskning i ämnet, varför väntar regeringen inte in resultaten och får ett bra faktaunderlag, säger Bo Sköld generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.

2017-02-23

Syftet med Viltförvaltningsdelegationerna (VFD) är att besluta om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länen och frågor som rör licens- och skyddsjakt, älgförvaltning, samt bidrag och ersättning enligt viltskadeförordningen.
När delegationerna inrättades 2009 var det viktigt att få en bred demokratisk representation. Därför fick i de flesta intressena en representant var och politikerna fem. Ett viktigt syfte bakom inrättandet av VFD var ett önskemål om en mer aktiv förvaltning av viltstammarna.
– Jag har därför svårt att förstå regeringens agerande. De remissvar vi har tagit del av pekar inte på någon underrepresenation från miljöintressena – ingen annan än de själva har sett detta behov.
Bo Sköld ser i dagsläget problem med förändringen, men behöver mer tid till att analysera beslutet.
– Spontant snedvrids demokratin, när problematiken snarare handlar om att utveckla arbetssätt och rutiner i delegationsarbetet. Jägarna har bara en representant, medan natur- och miljörörelsens olika delar får fler i ett forum som ska fatta beslut om viltförvaltning. Syftet kan inte vara att få balans, när regeringen ändrar den demokratiska spelplanen till förmån för ett intresse. Miljöminister Karolina Skog (MP) säger att beslutet leder till bättre balans. Balans för vem?

Tillbaka till överblick