Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet vill att jakten ska vara öppen och tillgänglig för alla. Då behövs också social forskning. Foto Madeleine Lewander

Uttalande: Social forskning behövs i viltförvaltningen

2021-03-21

Det har i dagarna uppstått diskussioner kring ett forskningsprojekt som tilldelats medel från Viltvårdsfonden. Projektet heter ”Mot en jämställd och hållbar viltförvaltning” och syftar till att undersöka jämställdheten inom viltförvaltningen. Svenska Jägareförbundet har tillstyrkt att projektet ska få medel och det finns goda skäl till det.

Viltets biologi och dess ekologiska förutsättningar är relativt väl undersökta. Sådan forskning ska inte nedprioriteras. Den är och kommer att förbli en stor och mycket viktig del i vår viltförvaltning.
Däremot, kring de människor som arbetar och verkar inom viltförvaltningen finns det ytterst lite forskning. Där behöver vi mera kunskap och insikt. Jakten har tidigare varit och är fortfarande mansdominerad, men idag ser vi att både kvinnor och ungdomar ökar bland jägarna. Detta är en viktig utveckling för oss i Svenska Jägareförbundet som vi vill ska bestå. För att lyckas med detta, behöver vi titta på vad vi som förbund eventuellt kan utveckla och förbättra.

Vi har en värdegrund som bland annat säger att alla ska känna sig välkomna inom förbundet. För att leva upp till vår värdegrund och i praktiken också verka i den andan, behövs fakta och forskning gällande hur jakt och viltförvaltning kan bli mer inkluderande. Vi vill att Svenska Jägareförbundets arbete med viltförvaltning ska vara inbjudande för alla och i och med detta behöver vi vara öppna för ny kunskap även inom detta forskningsfält. Annars kommer vi inte att utvecklas med vår samtid.
Det är inte endast de matematiska beräkningarna eller jaktmetoderna som avgör hur viltförvaltningen fungerar. Det är också hur väl människorna förstår, interagerar och känner sig delaktiga i beslut och beslutens genomförande. Detta kräver dialog och samverkan mellan människor. Vi tror, och har också stöd i forskning för att människor fattar bättre beslut som heterogen grupp snarare än homogen.

Svenska Jägareförbundet anser därför att det är viktigt med ny kunskap inom detta område för att kunna bli en ännu mer attraktiv organisation för såväl nya grupper som befintliga medlemmar. Vi är en folkrörelse! En folkrörelse välkomnar alla!

Torbjörn Larsson                   Bo Sköld
Ordförande                           Generalsekreterare

Tillbaka till överblick