Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Kommissionen har tagit bort de negativa skrivningarna om jakt och fiske.

EU-kommissionen ändrar kritiserat jakt- och fiskeförbud: Stor framgång för Svenska Jägareförbundet

– Efter massiv kritik från både jägarkåren och en rad medlemsstater, däribland Sverige, har EU-kommissionen nu valt att ta bort de negativa skrivningarna om jakt och fiske för strikt skyddade områden, det som Svenska Jägareförbundet arbetat hårt för. Europaparlamentet fattade även ett viktigt beslut gällande import och export av jakttroféer, en framgång för förbundet och inte minst den internationella viltvården, säger Peter Eriksson, ny förbundsordförande för Svenska Jägareförbundet.

2021-06-09

Svenska Jägareförbundet har sedan i höstas, tillsammans med den Europeiska jägarfederationen FACE, arbetat aktivt mot ett förslag från EU-kommissionen att jakt och fiske inte ska få förekomma i strikt skyddade områden som ska omfatta minst 10 procent av all mark och allt vatten inom EU. I förslaget likställde kommissionen jakt och fiske – som är hållbart brukande – med gruvdrift. Även skogsbruk och annat nyttjande föreslogs förbjudas. Nu har kommissionen tagit bort de negativa skrivningarna om jakt och fiske.

– Detta är en stor framgång för Svenska Jägareförbundets arbete, då vi var de första att reagera mot förslaget. Sedan har vi via FACE aktivt verkat för att uppmärksamma regeringar och brukarorganisationer i EU:s medlemsstater om vikten att agera skyndsamt i frågan. Det arbetet gav nu ett mycket positivt resultat för alla som jagar i Sverige, säger Peter Eriksson, ny förbundsordförande.

Den svenska regeringen har via miljödepartementet (efter påstötningar från Svenska Jägareförbundet) stöttat arbetet med två skrivelser till kommissionen. Detta har givetvis påverkat och understrukit vikten av att lösa detta. “We do not agree with the Commission that extensive human usage of such areas for example hiking, hunting or fishing cannot be compatible with a “strict” protection classification and where the activities are already regulated by national law. It is a long Swedish tradition that such activities are permitted in legally protected areas.”, skrev regeringen.

Efter den massiva kritiken väljer nu kommissionen att istället fokusera på hur mänsklig aktivitet i strikt skyddade områden bör avgöras utifrån varje områdes särskilda bevarandebehov. Jakt omnämns inte längre i förslaget, och kommissionen medger att förvaltning av exempelvis klövvilt och invasiva arter ska kunna förekomma.

Kommissionens utkast kommer samtidigt som Europaparlamentet igår röstade igenom ett betänkande om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030.

 – Jakten bidrar, det är en del av biologisk mångfald och förvaltning. Parlamentet understryker att sådan mänsklig verksamhet som är förenlig med skyddsmålen eller rentav bidrar positivt till den biologiska mångfalden bör vara tillåten i strikt skyddade områden. Parlamentets slutsatser stödjer därför synen att jakt och fiske inte på förhand ska anses oförenliga med strikt skyddade områden. Det här visar hur viktigt det är för förbundet att ha kompetens på rätt plats och bedriva påverkansarbete hela både i Sverige och Bryssel säger Åke Granström, tf generalsekreterare Svenska Jägareförbundet.

Den 21 juni ska medlemsstaterna och kommissionen försöka komma överens om den slutliga texten om strikt skyddade områden vid ett möte med EU:s expertgrupp för fågel- och art- och habitatdirektiven (NADEG).

Jakttroféer

Europaparlamentet röstade igår igenom ett betänkande om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030. Ledamöterna antog ett viktigt ändringsförlag som klargör att icke-kommersiell handel med hotade arter ska fortsatt kunna förekomma.

– Beslutet var viktigt eftersom import och export av jakttroféer är att betrakta som icke-kommersiell handel enligt EU:s regelverk, säger Peter Eriksson.

Parlamentets miljöutskott antog i maj ett förslag som krävde ett omedelbart totalförbud för all handel, import och export av samtliga hotade arter. Hade utskottets förslag antagits av plenum skulle det ha påverkat inte bara möjligheten att importera jakttroféer från bevarandejakt i exempelvis Afrika och Asien, utan det skulle även ha påverkat utbyten av exemplar av hotade arter i vetenskapligt syfte. Sådana restriktioner skulle slå hårt mot livsviktiga bevarandeprogram runt om i världen som är beroende av att sådana utbyten kan ske.

–  Jägareförbundet arbetade i nära samarbete med FACE, CIC och Safari Club International för att uppmärksamma ledamöterna i plenum om vikten av att ändra utskottets förslag. Utfallet i den slutliga omröstningen är en framgång för förbundet och inte minst den internationella viltvården, säger Peter Eriksson.

Tillbaka till överblick