Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Jakten i fjällen och Renmarksutredningen är en viktig fråga som lyftes i det gemensamma uttalande som fastställdes vid årsstämmorna hos länsföreningarna i norr. Foto: Lena Runer

Gemensamt uttalande Jägareförbundet i norr

I samband med Jägareförbundet Norrbotten, Västerbotten och Mitt Norrlands årsstämma 13 april så enades de tre stämmorna om följande uttalande.

2024-04-13

Den svenska jakten och Jägareförbundet har en mycket hög acceptans i samhället idag, intresset för jakten ökar och vi ser fler som vill ta jägarexamen och fler jägare väljer också att ingå och engagera sig kopplat till jakt. Den svenska jakten kommer att ha en stor betydelse i den pågående gröna omställningen där möjlighet till jakt och fiske och naturupplevelsen många gånger är det som ger möjlighet till rekrytering och bosättning. Jägareförbundets arbete i kretsar och länsföreningar med att skapa bra förutsättningar för jägare, jakt och vilt ger bra resultat.

Men vi står inte utan utmaningar där vi ser hur beslut om den svenska jakten i flera fall beslutas av EU, vi ser därför med oro på hur EU påverkar den svenska jakten och viltvården i negativ riktning.
Jägareförbundets fortsatta närvaro i Bryssel behöver bevaras för att, tillsammans med andra jägarorganisationer i Europa, hålla EU informerat om var gränserna egentligen bör gå när det gäller EU:s inblandning i jakten och viltvården i respektive medlemsland.

Våra medlemmar har sagt sitt och är tydliga, den svenska älgförvaltningen behöver ses över, älgens utveckling riskerar att arten rödlistas. Nuvarande älgförvaltningssystem behöver justeras i flera delar.  Framtidens älgjakt kräver bättre lokalt hänsynstagande med fokus på en mer livskraftig älgstam.

Oron kring Renmarkskommitténs utredning är påtaglig, det behövs politiska lösningar och beslut som utgår ifrån grundläggande mänskliga rättigheter samt en självklar utgångspunkt i att människor och vilt måste kunna samexistera. Vi välkomnar en framtid som säkerställer äganderätten och alla svenskars rätt att jaga på statens marker ovan odlingsgränsen samt på renbetesfjällen i Jämtland.

Jakten och viltförvaltningen skapar stora samhällsvärden och är ett kulturarv och en folkrörelse som måste bevaras.

Årsstämman vill därför uppmana politiken att arbeta för framtida lagar och regler som säkrar jaktens framtid, samt skapar möjligheter att bo, arbeta och leva i hela landet. Detta kräver politisk vilja och ansvarstagande i dessa komplicerade och känslofyllda frågor.

Jägarna, samhället och viltet behöver Jägareförbundet och alla dess medlemmar.
Förbundet växer och blir därmed en allt starkare röst i samhället som tar parti för viltet, den biologiska mångfalden och för jägarna.

Jägareförbunden i norr – en viktig del av Svenska Jägareförbundet - vill vara stora, starka och omtyckta organisationer.  Vi ska tillsammans fortsätta att med kraft och kunskap leda och utveckla den svenska jakten och viltvården. Vi kommer att bli ännu starkare i takt med att vi blir flera.

Jägareförbundet Norrbotten

Jägareförbundet Västerbotten

Jägareförbundet Mitt Norrland

Tillbaka till överblick