Svenska Jägareförbundet

Meny

Landet runt

Foto: WildMedia/Mostphotos

Bra viltvård för vildsvin ger jakt och färre skador

Grunden till jakt och förvaltning är viltvård. Genom att göra åtgärder för våra viltarter uppfyller vi inte bara jaktlagen utan också förutsättningarna till en god förvaltning och livskraftiga stammar. Viltvård är ett vitt begrepp, åtgärder kan och ska göras som gynnar alla arter i naturen. Regleringen ligger i förvaltningen genom jakt inte genom att försämra levnadsvillkoren och biotoperna.

2021-11-24

Viltvårdsåtgärder för vildsvin är kanske inte det första man tänker på, men faktum är att genom aktiva åtgärder kan man styra och hantera vildsvinen på ett bra och effektivt sätt. Genom att tänka efter och planera kan både förvaltningen och jakten underlättas samtidigt som man borgar för en bra kvalité i stammen. 

Det finns en rad åtgärder som faktiskt kan minska skadorna. Bygg och anordna så kallade sugghyddor, planera åtlar och avledande utfodring till okänsliga marker eller elstängsling av mindre åkerlyckor i skogen.Ett annat alternativ är partiell stängsling av större åkermark mot skog och längst med vass. Detta kan ses som lite mer permanenta åtgärder som vid behov kompletteras med högt jakttryck på åkermark och nära bebyggelse vid tex mjölkmognad eller liknande när det är extra utsatt. En viktig del i att minska skadorna är att vildsvinen får vara i fred i skogen under växtperioden och att åtlarna kan fungera som tillfälliga avledande utfodringsplatser. Detta måste naturligtvis ske i kombination med ett högt jakttryck på produktionsåkrarna. 

Sugghydda 
Genom att bygga sugghyddor på strategiska platser på marken, skyddas kultingarna mot både regn och vind. På detta sätt styrs också vildsvinen, underlättar förvaltningen och minskar skadorna. 

Syftet är att inte hela kullen ska frysa ihjäl (det är dock normalt med upp emot 25 % övrig dödlighet bland kultingarna) med ombrunstning och kullar fel tid på året som följd. Som i sin tur leder till problem vid framför allt jakt för skydd av gröda.  

Optimala mått på en sugghydda är 6x6 meter ca 1,2 meter i fram och cirka 0,6-0,8 meter i bakkant. Ofta blir de av praktiska skäl mindre. Byggs med fördel under sommaren, tidig höst och fylls på med halm under senhösten. Placera sugghyddorna långt från skadekänsliga områden och i stället där vildsvinen får vara. Gärna i sluttning, då kan man även använda sig av terrängen vid byggnationer, och gärna i anslutning (100-200 meter ifrån) till åtelplats eller foderplats. 

Resultat  
Fler kultingar överlever (skjut om man tycker det blir för många) och man slipper ombrunstningar. Vildsvinen styrs till områden vi vill ha dem. Vilket i sin tur borgar för en effektiv jakt och en rätt avvägd avskjutning samt färre skador på produktionsåkrarna. 

Tillbaka till överblick