Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

”Låt oss hålla oss till sanningen”

Statliga ägda skogsbolag och statliga myndigheter som kampanjar mot älgen borde kunna hålla sig till sanningen, skriver företrädare för Svenska Jägareförbundet.

2017-10-05

Vi uppfattar så här i älgjaktstider en kraftfull kampanj från skogsbolag och myndigheter mot älgen. Detta är inget nytt och det är bra att diskussionen och debatten hålls levande.
Men, kampanjen tenderar, i samklang med resten av samhället, allt mer att präglas av ”alternativa fakta”. Svenska Jägareförbundet tycker att det är högst rimligt att ställa krav på att statliga myndigheter och statligt ägda skogsbolag håller sig till sanningen.

 "Svenska Jägareförbundet tycker att det är högst rimligt
att ställa krav på att statliga myndigheter
och statligt ägda skogsbolag håller sig till sanningen."


För den som verkligen är intresserad och som grund för en saklig samt konstruktiv diskussion delger vi gärna här lite fakta:

  • Sverige är inte längre världens älgtätaste land. I Norge sköt man senaste jaktsäsongen 3,58 älgar och 4,4 kronhjortar per 1.000 hektar produktiv skogsmark. I Sverige var motsvarande siffror 3,47 älgar och 0,3 kronhjortar. Norge har alltså mer älg än Sverige och cirka 15 gånger fler kronhjortar.

  • Sverige har haft mycket mer hjortvilt i våra skogar än idag. Vi skjuter idag mindre än hälften så många hjortvilt som vi gjorde i början av 1990-talet. Ser vi till den biomassa kött vi skördar ur våra skogar så tar vi ut knappt 75 procent av vad vi gjorde under början av 1980-talet.

  • Trafikolyckorna med älg har minskat stadigt sedan 2012. Trafikverket är tydligt med att den primära orsaken till problematiken med viltolyckor är mer trafik på höghastighetsnätet, inte ökande stammar av hjortvilt.

  • Älgen är inte ett hot mot den biologiska mångfalden, tvärtom visar befintlig forskning att ett medelhårt betestryck i skogen är positivt. Det hävdas att älgen skulle vara ett hot mot betesbegärliga trädslag som till exempel asp. Enligt Riksskogstaxeringen (SLU) har vi idag dubbelt så mycket volym asp i våra skogar som när man började mäta på 1950-talet.

Att utnyttja älgen i klimatdebatten känns högst tveksamt. Ska vi hantera ett av människan skapat problem med att ta bort den inhemska nationalsymbolen älgen till förmån för ett hårt drivet skogsbruk?
Vi tror vare sig allmänhet eller den enskilde skogsägaren ställer upp på den idén.

Det finns ingen tvekan om att det lokalt förekommer stora betesskador i våra skogar. Men det finns också en förklaring som skogsbruket glömmer att ta med i sina faktaredovisningar – hur de själva, högst medvetet, har valt att föryngra sina skogar. Idag föryngras endast hälften av den areal där det naturligt ska växa tall med just tall.
Sverige är unikt. Inget annat jämförbart land har förändrat trädslagssammansättningen i sina skogar så drastiskt som vi. Att skylla konsekvenserna av detta enbart på älgen är inte logiskt och inte heller konstruktivt.
”Förgraningen” av Sverige har varit väl känd i flera decennier, men inga åtgärder för att räta upp denna obalans har ännu gett effekt.

Jägarna har aktivt sänkt vår svenska älgstam sedan 2011 för att tillmötesgå skogsbrukets önskemål om en lättnad i betestrycket i syfte att underlätta föryngringar med tall igen.
Vi väntar fortfarande på motprestationen.
Jägareförbundet vill ha en konstruktiv dialog med markägare och skogsindustri. Förbundet tror helt enkelt inte på att en konflikt på debattsidorna ökar möjligheterna till att lösa de problem som finns.
Just nu behövs det mindre ris och mer ros till alla jägare som gör allt vad de kan för att uppnå balans mellan de olika brukarintressena.
Det tycker förbundet att våra medlemmar är värda.

För Svenska Jägareförbundet
Daniel Ligné
Björn Sundgren
Hans Johansson
Jesper Einarsson

Tillbaka till överblick