Svenska Jägareförbundet

Meny

Opinion

Foto: Tilda Franklin/Mostphotos

På fjället finns plats för alla

FÖRBUNDSLEDARE. Direktiven till Renmarkskommitténs utredning är vinklade för att ge renskötselföretag ett avgörande inflytande över hur statens mark – nästan halva Sveriges yta – brukas. Det är orimligt. Ingen ska ha den ensamrätten. Här måste staten ta sitt ansvar fullt ut, skriver förbundsordförande Peter Eriksson.

2022-05-25

Allt sedan Girjasdomen föll i januari 2020 har landets riksdag och regering funderat på hur utfallet ska hanteras och vilka effekter det ska få bortom den juridiska prövningen.

Helt enkelt: Vem ska ha rätt att nyttja statens mark i fjällen?

Av vad vi sett efter domen är det uppenbart att tolkningarna skiljer sig åt, och att det dessutom tyvärr inneburit att konfliktnivån bara ökat i de berörda delarna av Sverige.

Först bör man konstatera att frågan historiskt är illa hanterad. Frånvaron av politiskt ställningstagande de senaste decennierna har lett fram till den unika juridiska prövningen som Girjas sameby till sist vann. Ett olyckligt utfall.

Politikens hantering blev till sist den Renmarkskommitté som påbörjade sitt utredningsarbete under hösten och som i omgångar ska lämna förslag på bland annat hur jakten och fisket ska hanteras på statens mark i fjällen.

Att döma av det vi hittills sett från utredningen finns det uppenbara skäl för oro.

Direktiven i utredningen är enkelt utryckt vinklade för att ge renskötselföretagen ett avgörande inflytande över hur statens mark brukas.

Det vore ett mycket olyckligt utfall som bara skulle späda på den redan eskalerade konfliktnivån.

Det finns många intressenter som var för sig har betydande engagemang i frågan om hur de svenska fjällen ska nyttjas och förvaltas. Att ge en aktör brukanderätten och veto mot andra intressenter att nyttja statens mark är orimligt. Ingen, såklart inte heller jägarkåren, ska ha ensamrätt.

Förvaltning, brukande och nyttjande av fjällen är frågor av nationellt intresse och här måste givetvis staten ta ansvar fullt ut. Oavsett vad utredningar och andra säger eller föreslår.

Staten, via länsstyrelserna, ska vara en buffert mellan intressenterna, se till hela bilden och försöka balansera allas önskan att ta del av statens marker.

I sammanhanget talar vi om nästan halva Sveriges yta. Självklart finns det plats för alla där.

Det ska tydligt påpekas att Svenska Jägareförbundets ambition är att alla ska kunna ta del av de svenska fjällen, oavsett om det är jägare, fiskare, renskötare, samer, turister eller någon annan grupp.

Som jag ser det måste riksdag och regering landa i ett beslut som garanterar alla medborgare tillträde till statens mark i fjällen. Det är i grunden en politisk fråga, inte en juridisk.

Peter Eriksson
Ordförande Svenska Jägareförbundet

Förbundsledare i Svensk Jakt nr 6/2022

Tillbaka till överblick