Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Peter Eriksson menar att hela utredningen behöver starta om – med nya och tydligare direktiv. Foto: Niklas Lundberg

Det krävs en omstart av renmarksutredningen

Svenska Jägareförbundet har ända sedan starten av renmarksutredningen fått indikationer att utredningen inte kommer att landa i ett genomförbart förslag. För ett tag sedan presenterade utredaren tre idéskisser till lagförslag för den parlamentariska gruppen, utan att förankra dessa hos expertgruppen.
– Tyvärr verkar utredningen inte landa i förslag som ligger i linje med uppdraget, säger förbundsordföranden Peter Eriksson.

2022-12-15

Renmarksutredningen ska ge svar på vem som har jakträtt på statens marker ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen, samt föreslå ett system för hur jakträtten ska hanteras. I utredningsdirektivet fanns en tyngdpunkt för att skapa bra förutsättningar för renskötseln, där Girjasdomen skulle ligga till grund för förslagen.
Protesterna mot direktivet – bland annat med ett tillkännagivande i riksdagen – var så omfattande att regeringen senare skrev ett tilläggsdirektiv, som klargjorde att utredaren skulle ta hänsyn till alla intressen – inte bara renskötseln.
– Vi känner inte att utredningen har tagit hänsyn till lokalbefolkningen, andra samiska intressen än renskötseln eller andra grupper. Istället för att hitta lösningar verkar utredningen vara på väg att föreslå något som kommer att skapa konflikter mellan människor. Detta är inte bra.

Svenska Jägareförbundet har hela tiden velat se en lösning där renskötseln och andra intressen ska samexistera på ett område som motsvarar en tredjedel av Sveriges yta – och att det ska finnas ett rättssäkert system för jakt- och fiskeupplåtelser. Organisationen menar att dagens system, när staten som ägare också sköter upplåtelser och förvaltningen, är bra men att en översyn och modernisering av rennäringslagen behövs.  Bland annat för att tolkningen av lagen ska bli tydlig och enhetlig och det finns förbättringspotential för hanteringen av de problem och konflikter som finns idag.
– När utredaren nyligen valde att presentera tre idéskisser till lagförslag, utan att förankra dessa med expertgruppen, blev det tydligt att vi är långt ifrån en lösning som kan accepteras av alla intressen. Detta är beklagligt, eftersom vi behöver ett system som tydliggör hur vi ska samverka och visa varandra hänsyn. För oss är det självklart att renskötsel, jakt och fiske kan samverka – om parterna bara vill och staten har det yttersta ansvaret, säger Peter Eriksson.

Svenska Jägareförbundet, Sportfiskarna och Lantbrukarnas riksförbund skickade därför in en skrivelse till regeringen så fort de fick kännedom om de tre idéskisserna. Organisationerna ansåg utredningen uppvisade många brister. Exempelvis följdes inte utredredningsdirektivet, konsekvensanalyser saknades, de folkrättsliga frågeställningarna var bristfälliga, med mera.
– Politiker och andra organisationer har därefter uttryckt oro för vad som håller på att hända. Bristerna i utredningen är så omfattande att det behövs åtgärder.
Peter Eriksson menar att hela utredningen behöver starta om – med nya och tydligare direktiv.
– Politiken måste på ett tydligare sätt markera att alla intressen ska inkluderas. Detta är ett viktigt perspektiv. Alla människors lika värde och möjligheter måste vara en utgångspunkt om vi ska hitta en lösning som skapar bra förutsättningar för samverkan och samexistens. Ett modernt samhälle ska inte exkludera eller ställa människor mot varandra, säger Peter Eriksson.

Tillbaka till överblick