Svenska Jägareförbundet

Meny

Fjälljakten

Svenska Jägareförbundet har haft samma hållning genom hela processen. Vi anser att området är så stort att alla intressen kan samsas och att det går att hitta bra förutsättningar för alla, säger Gun Fahlander. Foto: Anja Kjellsson

Renmarksutredningen: Omöjliga förslag som inte kan genomföras

När Renmarkskommittén lämnade över sitt delbetänkande 31 augusti var innehållet redan känt. Under hela processens gång har information läckt till media.
– Tyvärr är förslagen inte genomförbara eftersom man bara beaktar rennäringens intressen. Regeringen behöver inse att lösningen på dagens problem inte finns i delbetänkandet, säger Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundets fjällråd.

2023-08-31

Ända sedan den förra regeringen presenterade utredningsdirektiven har Svenska Jägareförbundet varit kritiskt till utredningen, eftersom den i huvudsak utgick från att säkerställa renskötselns förutsättningar och inte vägde in alla intressen hos dem som bor och verkar inom en stor del av Sveriges yta. Detta missnöje bidrog till att regeringen gav ett tilläggsdirektiv. Utredningen skulle beakta även andra intressen som verkar inom området.
– Svenska Jägareförbundet har haft samma hållning genom hela processen. Vi anser att området är så stort att alla intressen kan samsas och att det går att hitta bra förutsättningar för alla, säger Gun Fahlander.

Dessa ståndpunkter kan sammanfattas så här:
”Jakt och fiske på statens mark ska:

 • Upplåtas av staten och inte en yrkesgrupp
 • Vara lätt att få tillgång till
 • Var öppet för alla som bor i Sverige
 • Inte splittra lokalsamhällen
 • Bygga på framtidstro – inte historien”

– Bakom dessa korta punkter ligger naturligtvis mycket fakta och detaljöverväganden. Verkligheten är större och mer komplicerad än dessa formuleringar. Men de sammanfattar ståndpunkter som väldigt många människor sluter upp bakom.

Gun Fahlander menar att staten inte får behandla människor olika eller ge långtgående rättigheter till en yrkesgrupp.
– Vi anser inte att Renmarkskommitténs delbetänkande har beaktat och gett tilläggsdirektivet den tyngd som det var tänkt att få. Förslagen går därför inte att genomföra.

Svenska Jägareförbundet anser att utredningen i alldeles för hög grad har riktat in sig på juridik och historia och inte sett till de politiska möjligheterna. Förbundet välkomnar att flera partier har kritiska kommentarer till delbetänkandet, och att dessa ligger nära Svenska Jägareförbundets ursprungliga hållning.
– Det här är en oerhört svår fråga med många parametrar. Men den måste landa i politiska beslut och en ny lagstiftning som säkerställer alla intressens tillgång till området. Det gäller lokalbefolkningen, renskötseln, idrottsrörelsen, gruvnäring, skogsnäring, jakt och fiske med flera. Här har utredningen misslyckats, säger Gun Fahlander.

Svenska Jägareförbundets ordförande Peter Eriksson anser att regeringen omgående behöver starta om utredningen – med mycket tydligare direktiv.
– Det finns ingen anledning att ens diskutera enskilda förslag i delbetänkandet. Grundförutsättningen att alla människor ska behandlas lika saknas. Därför behövs en omstart. Resultatet måste landa i något som är bra för alla – inte bara för yrkesgruppen renskötare, säger Peter Eriksson.
– Delbetänkandet är väldigt omfattande. Nu behöver vi läsa och analysera vad Renmarkskommittén har kommit fram till. Därefter kommer vi återkomma med mer detaljerade synpunkter, säger Peter Eriksson.

Svenska Jägareförbundet anser följande.

 1. Delbetänkandet har hamnat helt fel och kan inte användas som underlag för det fortsatta arbetet.
 2. De enda effekterna som utredningen har haft hittills är att konfliktnivån mellan människor har ökat i lokalsamhällena.
 3. Renmarkskommitténs förslag måste i framtiden syfta till att skapa goda och rättvisa förutsättningar för alla intressen.
 4. Politiska beslut måste avgöra frågan, inte juridik eller tveksamt underbyggda historiska resonemang.
 5. Nuvarande regelverk som gäller upplåtelse av jakt och fiske på statens mark bör behållas tills nya bättre regler finns på plats.
 6. Utredningen behöver en omstart med nya och tydligare direktiv.
Tillbaka till överblick