Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Naturvårdsverket utarbetar för närvarande riktlinjer för tolkningen av våtmarksbegreppet som kommer att presenteras inom kort som förhoppningsvis klargör läget. Foto: Hanna Oscarsson

Jakt med blyhagel i framtiden?

När EU förordningen om blyhagelförbud i och 100 meter kring våtmarker börjar gälla den 16 februari 2023 råder det osäkerhet vad exakt som gäller tills en domstol har avgjort ett fall i framtiden. Hur ska man då resonera om man tänker jaga med blyhagel i framtiden?

2023-01-25

Sedan länge har vi haft ett regelverk i Sverige enligt vilket vi inte får jaga med blyhagel i våtmarker och grunda delar av öppet vatten. Från och med den 16 februari 2023 kommer de nya EU-reglerna att gälla som förbjuder allt skytte (såväl jakt som målskytte) med blyhagel i och 100 meter kring våtmarker. Det är dock inget totalförbud mot användning av blyhagel vid all jakt som vissa verkar tro.
Skillnaden mellan dagens svenska blyhagelförbud i våtmarker är främst, förutom att dagens svenska förbud endast avser jakt, att definitionen av våtmarker enligt EU-regelverket är mer omfattande.
– Enligt ordalydelsen i EU-regelverket så kan i teorin i princip allt vatten, oavsett om det är naturligt eller konstgjort, permanent eller tillfälligt, omfattas av våtmarksbegreppet, säger förbundsjuristen Ola Wälimaa.
Enligt Svenska Jägareförbundets uppfattning bör dock EU:s våtmarksbegrepp tolkas mot bakgrund av regelverkets syfte, nämligen att skydda vattenlevande fåglar mot risken att få i sig blyhagel. Därför, och då man inte kan dömas till ansvar för något som inte är tydligt förbjudet, bör endast tydliga våtmarker av en viss omfattning som gör att vattenlevande fåglar kan få i sig blyhagel, omfattas av förbudet.
– EU-kommissionen har också uttryckt liknande resonemang vid medlemsstaternas hantering av EU-förordningen och förbundet anser att svenska myndigheter bör hörsamma denna inställning. Naturvårdsverket utarbetar för närvarande riktlinjer för tolkningen av våtmarksbegreppet som kommer att presenteras inom kort som förhoppningsvis klargör läget.
– De exakta gränserna kan man inte uttala sig om utan det kommer att bedömas från fall till fall av domstolarna när och om det väl prövas. Från och med den 16 februari 2023 måste varje jägare göra en bedömning. Känner man sig osäker på om man jagar inom 100 meter från en våtmark, så kan man inte med trygghet fortsätta använda blyhagel vid exempelvis jakt efter hare, räv, rådjur eller skogsfågel, säger Ola Wälimaa.

Särskilt som EU-reglerna innehåller en omvänd bevisbörda, och även om många svenska jurister tror att det inte kommer att kunna genomföras i Sverige så innebär det ju en osäkerhet för den enskilde om vad man törs göra.
För att undvika denna problematik kan man som jägare använda stålhagel om det vapen man har är lämpligt att använda tillsammans med stålhagel. Kontakta en vapentekniker om du är osäker. Man kan också välja annan alternativ hagelammunition som är tillverkad av andra material än stål såsom vismut, dock normalt till en högre kostnad. Sådan ammunition kan normalt användas i alla hagelvapen, även sådana som inte är konstruerade för stålhagel. Eftersom vismuthagel normalt inte ger samma farliga rikoschetter som stålhagel vid jakt i exempelvis stenig terräng, bör man välja sådan alternativ ammunition i de fallen.
Svenska Jägareförbundet har efterfrågat ytterligare råd och riktlinjer till jägarkåren avseende val av och användning av alternativ hagelammunition för jakt från Naturvårdsverket, som är ansvarig myndighet.
På grund av det säkerhetspolitiska läget i Europa och hamstring i USA råder dock komponentbrist inom ammunitionsindustrin och det kan vara svårt att få tag i alternativ ammunition, särskilt om det gäller vapen i andra kalibrar än de vanligaste.

Inom EU pågår för närvarande ett arbete med ett förslag med förbud mot användning av bly i all ammunition. Detta avser även användning av blyhagel i andra fall än i och omkring våtmarker samt all kulammunition.
– Trots synpunkter från Europas jägarkår utgår de förslag som hittills presenterats av EU:s kemikaliemyndighet från ett totalförbud för blyhagel vid jakt, så ett totalförbud mot användning av blyhagelvid jakt kan bli verklighet inom några år. Jägarna bör därför ha detta med sig när man väljer ammunition, säger Ola Wälimaa.
Under 2023 kommer ett förslag om ett totalt förbud mot bly i ammunition presenteras, bearbetas och sannolikt beslutas inom EU. Vi återkommer med mer information om den processen när vi vet mera.

Tillbaka till överblick