Svenska Jägareförbundet

Meny

Bly - information

Vad kan vi förvänta oss för regler kring bly i framtiden? Att det blir ytterligare förändringar är nog ingen djärv gissning. Foto: Hanna Oscarsson

Blyförbud på EU-kommissionens bord

EU:s kemikaliemyndighet (ECHA) har nu överlämnat sitt förslag om totalt förbud mot bly i all ammunition till EU-kommissionen. Beslut i EU förväntas tas senare i år.
– Förslaget är likt det som ECHA tidigare föreslagit. Nu blir frågan politik och ingen kan nog veta vad slutresultatet blir, säger förbundsjurist Ola Wälimaa.

2023-03-23

Vad kan vi förvänta oss för regler kring bly i framtiden? Att det blir ytterligare förändringar är nog ingen djärv gissning.

Sedan 2002 har vi haft ett regelverk i Sverige enligt vilket vi inte får jaga med blyhagel i våtmarker och grunda delar av öppet vatten. Från och med den 16 februari 2023 gäller de nya EU-reglerna som förbjuder allt skytte (såväl jakt som målskytte) med blyhagel i och 100 meter kring våtmarker. I övrigt får jakt med blyhagel bedrivas alltjämt.

Sedan 2008 får vi inte heller använda blyhagel vid annat skytte än jaktstigar i terräng, vid jägarexamen samt provskjutning på skjutbana. Dispens gäller också för olympiskt hagelskytte. Inga formella förbud gäller dock i Sverige för bly i kulammunition varken för jakt eller skytte utan vi har framför allt rekommendationer från Livsmedelsverket och Svenska Jägareförbundet om skottrensning av fällt vilt. Dessutom hanterar vår miljölagstiftning olika miljörisker vid våra skjutbanor genom möjligheter för kommunala myndigheter att ta till förelägganden och förbud vid eventuella risker för spridning av bly från skjutbanor till miljön.

Parallellt med EU:s arbete med förbudet mot blyhagel i våtmarker så begärde EU-kommissionen att EU:s kemikaliemyndighet också skulle överlämna ett förslag till EU-kommissionen om förbud mot användning av bly i ammunition generellt sett, alltså vad gäller all användning av blyhagel samt i all kulammunition såväl för jakt som skytte inom hela EU.

Nu i mars 2023 offentliggjordes det slutliga förslaget från EU:s kemikaliemyndighet och det innebär följande:

  • Förbud mot all jakt med blyhagel. Förbudet föreslås träda ikraft 18 månader eller 5 år efter beslutets ikraftträdande.
  • Förbud mot skytte med blyhagel, 5 år efter beslutets ikraftträdande.
  • Förbud mot bly i kulammunition i centralantända kalibrar från och med 5,6 mm och grövre, 18 månader efter beslutets ikraftträdande
  • Förbud mot bly i annan kulammunition (t.ex. centralantänd kulammunition klenare än 5,6 mm, kantantänd ammunition, luftvapenkulor, slugs till hagelammunition), 5 år efter beslutets ikraftträdande men endast om alternativ finns.

Undantag föreslås av EU:s kemikaliemyndighet för skytte med blyhagel på skjutbanor för olympiska skyttar där man kan återvinna blyet med minst 90 %, liknande delar av dagens svenska regelverk.

– Något undantag för jaktstigar eller jägarexamen föreslås inte trots protester från Svenska Jägareförbundet. Inga undantag föreslås heller för gamla hagelvapen eller hagelvapen i udda hagelkalibrar enligt kraven från Europas jägarkår, säger Ola Wälimaa.

När det gäller bly i kulammunition så föreslår EU:s kemikaliemyndighet undantag för jakt efter säl och jakt med helmantel efter exempelvis fågel. Här har de Nordiska jägarna fått gehör för sina krav.

– Däremot har Europas jägare inte fått gehör för synen på klena respektive grova kalibrar där gränsen föreslagits dras vid 7 mm istället för de 5,6 mm som nu är aktuellt.

När det gäller skytte på skjutbanor med kulammunition föreslår EU:s kemikaliemyndighet undantag om kulfångstfälla eller miljökulfång med en vattenbarriär under kulfånget används.

– Dessa kostsamma lösningar har kritiserats hårt av främst de Nordiska länderna som hävdat att de nationella miljölagarna redan hanterar problemet med blyläckage från sandvallar, säger Ola Wälimaa.

Om förslaget från EU:s kemikaliemyndighet går igenom i den delen kommer det att krävas väldigt kostsamma ombyggnader av skjutbanor för att jägare och skyttar ska kunna fortsätta använda bra och billig övningsammunition.

– Kraven från Europas jägare att införa ett permanent undantag för kantantänd kulammunition, p.g.a. frånvaron av acceptabla alternativ, har inte hörsammats annat än på så sätt att EU:s kemikaliemyndighet nu föreslår att övergångsperioden kan förlängas om inga alternativ finns tillgängliga.

– Om inte ammunitionsindustrin utvecklar godtagbara alternativ för jakt och skytte kan det därför i framtiden bli omöjligt att använda världens vanligaste övnings- och sportskyttepatron .22 LR (5,6x15R).

EU-kommissionen har nu tre månader på sig att överväga frågan och i sin tur överlämna ett förslag för godkännande av EU-parlamentet samt EU:s ministerråd.

– EU-kommissionen kan i teorin bortse från vad EU:s kemikalieinspektion föreslagit och komma med ett helt annat förslag, men det är osannolikt att kommissionen gör det. Däremot kan man förvänta sig justeringar i förslaget i såväl hårdare som mildare inriktning, beroende på vilken inställning de folkvalda politikerna inom EU-parlamentet, samt medlemsstaternas regeringar i ministerrådet, har för inställning i frågan.

Svenska Jägareförbundet kommer att bevaka frågan noga för att säkerställa att besluten inte innebär onödiga begränsningar för jakt eller skytte i Sverige, och samverkar med övriga europeiska jägarorganisationer (särskilt de Nordiska) samt övriga skytteorganisationer i Sverige.

– Förbundsstyrelsen följer frågan nog och kommer att informera såväl politiker som myndigheter om de problem som uppkommer med ett totalt blyförbud. Särskilt fokus kommer att ligga på att säkerställa våra skjutbanors verksamhet, eftersom det är grundfundamentet för all jakt, säger Ola Wälimaa.

Svenska jägareförbundet anser följande om förbud mot bly i ammunition införs:

Nödvändiga övergångsregler måste införas

Jägarna använder i stor utsträckning ammunition som innehåller bly idag, både för hagel- och kulvapen. Övergångsreglerna måste därför vara så långa att alternativ ammunition hinner utvecklas samt att jägarna hinner anpassa sig. Minst 5 år och helst 10 år är nödvändigt.

Nödvändiga undantag måste införas

Jägare behöver tillgång till skjutbanor för att bedriva träningsskytte samt inskjutning inför jakt. Låga ammunitionskostnader är vidare nödvändiga för att möjliggöra övningsskytte i tillräcklig omfattning. Skjutbanor utgörs av en kontrollerad miljö dit jägare och målskyttar kan åka för att bedriva träning samt tävla. På skjutbanor finns olika tekniska möjligheter att begränsa negativa verkningar av bly och därför bör möjligheten att fortsätta bedriva målskjutning med kulvapen med blyammunition på skjutbanor medges undantag i enlighet med nationella bedömningar. Sådana undantag bör vara resultatorienterade och inte fokuserade på särskilda lösningar, så att olika lösningar kan användas beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet.

Bland jägare har tävlingsformen jaktstigskytte med hagelvapen i terräng under lång tid varit väldigt populärt och medfört att skjutförmågan bland jägare kunnat bibehållas på en hög nivå. De mål man skjuter mot under jaktstigar är tillverkade i metall. För att kunna skjuta mot dessa mål utan att riskera farliga rikoschetter tillåts inte stålhagelammunition. För att inte riskera en nedgång i skjutförmågan med hagelvapen hos jägarna bör möjligheten att fortsätta bedriva målskjutning med blyhagel inom jaktstigskyttet medges undantag. Dessutom måste verksamheten vid jägarexamensprov samt provskjutning undantas då metallmål även används i dessa fall. Även andra skytteformer som använder metallmål såsom skidskytte bör medges undantag.

För vissa kulvapenkalibrar finns inga alternativ till bly på grund av kulans och patronens konstruktion. Detta gäller främst kantantänd ammunition (t.ex. .22 LR). Problemet är likartat för en del mindre vanliga hagelvapen, främst klenare kalibrar men även äldre vapen som inte är konstruerade för modern ammunition, där tillgängliga blyfria alternativ är ovanliga, obefintliga eller väldigt kostsamma. För sådana kalibrar eller vapen där allmänt tillgängliga blyfria alternativ saknas måste undantag medges.

Tillbaka till överblick