Svenska Jägareförbundet

Meny

Rådjur. Foto: Mostphotos

Vilket ansvar har Du - som jägare?

Jakt kräver omdöme och förberedelser

Grundläggande för alla som utövar jakt är, precis som Jaktlagen säger, Jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande (§ 27 Jaktlagen). Med goda förberedelser inför jakt och gott omdöme vid utförandet kan eftersök vanligen undvikas. Skulle behov av eftersök ändå uppstå gäller det att veta vilket ansvar som vilar på dig som jägare.

Jägarens ansvar

Av 28 § Jaktlagen framgår att: Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att viltet ska kunna uppspåras och avlivas.

Detta betyder att allt vilt är inkluderat och att jägaren själv är personligt ansvarig. I de fall jakten leds av en jaktledare är det dennes roll att organisera ett eventuellt eftersök. Men ytterst ligger ansvaret, för att ett eftersök genomförs, kvar hos den enskilde jägare som gett upphov till situationen.

Vad säger lagen mer om vilt har skadats vid jakt?

Om älg, hjort eller rådjur har skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig in på ett annat jaktområde, skall jägaren se till att jakträttshavaren där eller markägaren snarast underrättas. Kan dessa nås endast med svårighet, får Polismyndigheten i orten underrättas i stället.

Ansvaret för att eftersöket fullföljs in på angränsande jaktområden ligger kvar hos den enskilde jägaren, som har gett upphov till situationen.

Vid en eftersökssituation får jägaren vidta de "åtgärder som behövs" för att spåra upp och avliva viltet. Det kan innebära användning av bil, belysning eller vapen som annars är otillåtna vid jakt. I efterhand måste man dock vara beredd att motivera behovet av medlen som sattes in.

Krav på eftersökshund

17 § Jaktförordningen: Vid jakt efter björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.

Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras. Vid jakt efter övrig fågel ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång. Skyldigheten att medföra hund gäller inte om jakten sker på snötäckt mark eller från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.

Om eftersöksjägare hjälper annan jägare att finna ett vilt som visar sig vara statens

Om du som eftersökjägare hjälper en jägare att finna ett vilt som visar sig vara sådant som tillfaller staten (uppräknade i § 33 av Jaktförordningen) eller älg, kron- eller dovvilt utanför jakttid, måste du försäkra dig om att detta polisanmäls.

Undantag från ovanstående gäller om något av de stora rovdjuren dödats med stöd av § 28 i Jaktförordningen, för att skydda tamdjur.

Ovanstående två stycken bygger på 36 § Jaktförordningen som återges här nedan och kan läsas i sin helhet via länk nederst på denna sida.

36 § Jaktförordningen: Den som har påträffat ett dött djur av sådan art som avses i 33 § första stycket eller har omhändertagit eller vid annat än tillåten jakt har dödat ett sådant djur ska, utom i fall som avses i 28 d §, snarast möjligt anmäla händelsen till Polismyndigheten, oberoende av vem djuret tillfaller. Detsamma gäller i fråga om älg eller hjort när djuret är fredat.

Får en markägare veta att ett djur som avses i 33 § har omhändertagits eller påträffats på hans eller hennes marker, är markägaren skyldig att förvissa sig om att en anmälan har gjorts eller själv göra en anmälan. En arrendator och en jakträttshavare har samma skyldighet.

Vilket ansvar har Du - som trafikant?

Den fordonsförare som varit inblandad i en sammanstötning med älg, hjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår, utter, varg, lodjur, björn, järv eller örn:

  • Är skyldig att snarast möjligt ringa 112 och anmäla olyckan.
  • Ska noga märka ut olycksplatsen.

Polismyndigheten kontaktar sedan en jägare inom Nationella Viltolycksrådet som undersöker olycksplatsen och genomför eventuellt eftersök.


2017-09-05 2023-10-04