Svenska Jägareförbundet

Meny

Skytte

Redan idag kan en enskild person inge sin ansökan om tillstånd att inge skjutvapen via ett e-formulär på Polismyndighetens hemsida och detta förfarande bör utvecklas vidare för att uppfylla de krav som ett automatiserat beslutsförfarande ställer, menar förbundet. Foto: Madeleine Lewander

Automatiserad licenshantering bra men förbundet vill mer

Hur ska EU:s reviderade vapendirektiv implementeras i svensk lagstiftning? Svenska Jägareförbundet har nu lämnat sitt remissvar till förslagen i regeringens utredning. Förbundet tycker exempelvis att förslaget en automatiserad licenshantering är bra men ställer ytterligare villkor.

2018-10-26

Utredarens förslag innebär att den automatiserade hanteringen skulle vara förbehållen ansökningar som skickas in av vapenhandlare. 

Förbundet tillstyrker förslaget att införa ett automatiserat beslutsförfarande så att tillstånd att inneha vapen beviljas inom några dagar. Jägareförbundet anser det dock oerhört angeläget att förenkla reglerna ytterligare och tycker att begränsningen till enbart vapenhandlare är onödig. Förfarandet även bör gälla den enskilde jägaren.

- Redan idag kan en enskild person inge sin ansökan om tillstånd att inge skjutvapen via ett e-formulär på Polismyndighetens hemsida och detta förfarande bör utvecklas vidare för att uppfylla de krav som ett automatiserat beslutsförfarande ställer, menar förbundet.
- Det är inte acceptabelt att Polismyndigheten under lång tid ska få missköta sitt samhällsuppdrag att ge medborgarna rimlig service när det gäller legala vapen.

Jägareförbundet tycker även att utredarens förslag om att införa en garderob för tillståndspliktiga delar är bra men kritiserar utredarens koppling till ett specifikt vapen.
Förbundet har tidigare, i samarbete med Jägarnas riksförbund, föreslagit att tolv tillståndspliktiga vapendelar, utom låda eller motsvarande som idag räknas som ett helt komplett jaktvapen, skulle få innehas av den som innehar jaktvapen. Dock utan någon motivering av behovet av de aktuella vapendelarna.

Förbundet vill också slopa kraven på motivering av femte och sjätte vapnet. Vapengarderoben har under lång tid bestått av sex vapen. Först under senare tid har krav införts på motivering av femte och sjätte vapnet.
Här menar förbundet att jägarnas normalbehov har ökat sedan begränsningen infördes.
 - Viltstammarna har förändrats med krav på annan och specialiserad beväpning för jägarna. Det gäller framförallt vildsvinens intåg, men även dov- och kronhjort samt björn som numera jagas i större omfattning.
- Samtidigt har kravet på motivering bidragit till en ökad handläggningstid eftersom ytterligare kommunicering med automatik leder till längre handläggningstider.

I remissyttrandet kan man i övrigt läsa att:

  • Förbundet tillstyrker utredarens förslag till definition av begreppet synnerliga skäl vad gäller enhandsvapen för jakt, samtidigt som förbundet föreslår att begreppet synnerliga skäl byts ut till särskilda skäl, men avstyrker förslaget att bemyndiga polismyndigheten att utfärda närmare föreskrifter vad gäller innehav av skjutvapen för jakt.

Förbundet föreslår också:

  • Förbundet föreslår att instickspipor för kulpatroner klass 1 ska få innehas för jakt utan krav på yrkesmässig jakt eller annat kvalificerat behov. De bör ingå i garderoben för tillståndspliktiga vapendelar som alla andra pipor.
Tillbaka till överblick